​​
 
 
en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 
PreviousNext
 • HUNGAR


  .

  TURAN
  21738

  ANA DİLİMİZ HAQINDA AÇIQ SÖHBƏT.
  Dünyada elə bir şəxsiyyət yoxdur ki, ana dili bildiyi danışıq dilinə xüsusi məhəbbətlə yanaşmasın və bu sahəyə gərək bildiyi münasibət bildirməsin. Mənə görə dil - canlıların canlısıdır. O zaman ki, həmin dil Dünya sivilizasiyasının inkişafında aparıcı mövqeyə sahibdir. Qalan dillər də canlıların canlısıdır, amma kor və kar olan canlıların sırasında. Təbii ki, burada artıq izaha ehtiyac yoxdur və ola da bilməz.
  Bu gün Türk dili, dünya sivilizasiyasında aparıcı mövqeyə sahib deyil. Amma coğrafi baxımdan Avro-Asiya qitəsində, böyük bir ərazidə mövcud olan ünsiyyət vasitəsidir. Bu dilin yüzlərlə diolektləri mövcudtur. Odur ki, hər birimiz bir orta türk dilinin olmasına ehtiyac duyur və bunu vacib sayırıq. .Mən bu məsələnin həllini gələcəkdə necə görürəm. 
  1. Orta türk dili öncə, yazı əlifbasında (qrafikasında) öz əksini tapmalıdır. 
  2. Türk dilində mövcud olan əlifba da, həriflərin sayını 9-15 arasında tərtib edilib, tətbiq olunmalıdır.  Bu o deməkdir ki, həriflərin şəkli, səsə görə seçilib qrup halında tərtib edilməlidir... Buna Türk tayfalarının yəni, Kıpcakların, Oğuzların və Fino - Uqor ların danışıq dillərinin, dil qayda və qanunları imkan verir. Yəni Türk xalqlarının yazısı bu qaydada olarsa,  bütün ləhcələrdə (dioleklər) də bir-birimizi anlaya bilməyimizdə problem olmaz.
   Qeyd: orta Türk dili heç zaman hansısa bir fərmanla həll edilə bilməz, bunun yaranması üçün təbii şərait yaranmalıdır ki, bunu da bu variantda həll etmək olar deyə düşünürəm. Təbii ki, fikrimi müstəqil Türk Respubilkalarında fəaliyyət göstərən, Dilçilik insitutlarına unvanlayıram. Bu mövzu gələcəkdə vacib bir milli tələb olaraq ortaya qoyulacaq.
  Rafiq Turabxanoğlu.

  04.07.2016

  Türkiye Türkcesinde
  ANA DİLİMİZ HAQINDA AÇIK SÖHBET.
  Dünyada öyle bir kimlik yoktur ki, ana dili bildiği konuşma diline özel muhabbetle yaklaşımından ve bu alana gerek bildiği ilişki bildirmesin. Bana göre dil - canlıların canlısıdır. O zaman ki, bu dil Dünya uygarlığının gelişmesinde öncü konuma sahiptir. Kalan diller de canlıların canlısıdır, ama kör ve sağır olan canlıların sırasında. Tabii ki, burada artık izaha gerek yoktur ve olamaz da.
  Bugün Türk dili, dünya uygarlığında önemli konuma sahip değildir. Ama coğrafi açıdan Avro-Asya kıtasında, büyük bir arazide mevcut olan iletişim aracıdır. Bu dilin yüzlerce diolektləri mövcudtur. Odur ki, her birimiz bir orta türk dilinin olmasına ihtiyaç duyar ve bunu önemli görüyoruz. .Men Bu meselenin çözümünü gelecekte nasıl görüyorum.
  1. Orta türk dili geri, yazı alfabesinde (qrafikasında) belirtilmelidir.
  2. Türk dilinde mevcut alfabe da, heriflerin sayısını 9-15 arasında tertip edilip, uygulanmalıdır. Bu demektir ki, heriflerin şekli, sese göre seçilip grup halinde tertip edilmelidir ... Buna Türk boylarının yani, Kıpçakların, Oğuzların ve Fino - Ugor ların konuşma dillerinin, dil kural ve ilkeleri sağlar. Yani Türk halklarının yazısı bu şekilde olursa, bütün lehçelerde (dioleklər) de birbirimizi anlayabilmek bilməyimizdə sorun olmaz.
   NOT: orta Türk dili hiçbir zaman herhangi bir fermanla çözülemez, bunun oluşması için doğal ortam oluşmuş ki, bunu da bu seçenekte çözmek olur diye düşünüyorum. Tabii ki, fikrimi bağımsız Türk Respubilkalarında faaliyet gösteren, Dilbilim insitutlarına ünvanlayıram. Bu konu ileride önemli bir ulusal talep olarak ortaya konulacak.
  Refik Turabhanoğlu.
  04.07.2016

  Macar Türkcesinde
  HOME nyelvi mi chat HAQ.
  Van egy identitás a világban, hogy tudják, hogyan kell beszélni a nyelvet anyanyelvi és megközelítését a különleges vonzalmat, hogy tudod, tájékoztatnia kell a kapcsolatokat e területen. Számomra nyelv - élő lények. Abban az időben, a nyelv egy vezető pozícióját a fejlődés a világ a civilizáció. A fennmaradó nyelvek is él él, de vak és süket alatt él. Természetesen, itt már nincs szükség, és nem lehet magyarázni is.
  Ma, a török ​​nyelv nem fontos helyet a világ civilizáció. De földrajzilag az eurázsiai kontinens, rendelkezésre áll egy nagy területen a kommunikáció. Több száz diolektlər e nyelv mövcudt. Azt, hogy mindannyiunknak meg kell, hogy egy mérsékelt török ​​nyelv és fontosnak tartjuk. . Az ember hogyan látom a megoldást erre a problémára a jövőben.
  1. A szekunder török ​​nyelv vissza, írásban ábécé (a qrafika) meg kell adni.
  2 is elérhető: Török nyelv abc-e között elhelyezett száma fiúk 9-15, kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy az utat a srác kell csoportokba rendezve által kiválasztott hang ... tehát saját török ​​törzsek, kipcsak Oguz és Fino - Ugur s beszélt nyelv, a nyelvi rendszer, és elvekkel. Tehát, ha a török ​​nép írom ezt így, minden nyelvjárásban (dioleklə) nem lesz probléma a bilməyimizdə, hogy megértsék egymást.
  Megjegyzés: mérsékelt török ​​nyelv soha nem megoldott minden pátens ezért kialakult a természeti környezet kialakulásának ez, úgy gondolom, hogy meg fogja oldani ezt a lehetőséget. Természetesen működő független török ​​Respubilka fejemben ünvanlayıra az Institute of Linguistics. Ez a kérdés kerül bevezetésre a jövőben fontos nemzeti keresletet.
  Turabhanoğl Rafik.
  2016/07/04

  =====================================================================================================  TÜRKİYE RESPUBİLKASI BAŞKANI SAYIN TAYUB ERDOĞAN..

  TURAN MANEVİ BİRLİĞİ, KAĞANLIĞI TÜRKİYE DE, 15-16 TEMMUZ 2016 tarihinde YAŞANAN ÇATIŞMA OLAYINDAN ÜZÜNTU DUYUYOR ve TÜRKİYE HALKI, ONUN MEŞRU HAKİMİYETİ İLE BİRGE OLDUĞUNU BİLDİRİR.

  Geçen yüzyılın 90'lı ilərindən sonra bağımsızlık kazanan, Bağımsız Türk respubilkalarının hemen hemen çoğunda buna benzer olaylar meydana geldiğinde ve çok teesüf ki böyle olaylarda insanlarımız telef olur. Halkı bu tür olaylardan korumanın bugün tek yolu, dünya uygarlığına bağlanmaktır. Bu yolda bizzat Size ve Türkiye respubilkası vatandaşlarına başarılar diliyoruz.

  Derin Saygılarımla:

  Turan Manevi Birliği, Kağanlığı adına ... Refik Turabhanoğlu.

  16.07.2016

  Türkiye hakkında birkaç söz.
  Dünya Türkleri için doğal olan Türkiye hakkında bugün bir konuyu özel olarak vurgulamak istiyorum. Bu o bölgede giden bugünkü devrimci süreçtir. Bu sürece hangi taraftan bakıyoruz bakalım, onun merkez figürü olarak Recep Tayyup Erdoğanı görüyoruz. O henüz ilk kez Türkiye'nin Başbakanı olan, belli işlerimle ilgili birkaç ay Türkiye'de yaşamalı oldum. Beni tanıyanların meclislerinde olan diskusiyalara ısrarla diyordum ki, bu adam çok büyük yetenek ve savad sahibidir diye onun söylediklerine dikkatle dinlemek gerekir. Özellikle vurğulayırdım ki, Türkiye insanının yani bu ülke vatandaşlarının psixaloji durumunu, yüksek düzeyde bilir. O zamanlar yani T. Erdoğan başbakan olana kadar, Türkiye'de tartışma konusu olan Turpan, şapka, ezan, oruç ve sair bu gibi konuları dinlemek bile istemiyordum ve düşünüyordum ki, bunlar müze eksponantıdır ve gelin tüm gücümüzle geleceğe bakalım. Ama T. Erdoğan'ın çıxşlarını dikkatle dinledikten sonra tam ve kesin karara vardım ki, Türkiye'de onun vatandaşların kendi geçmişlerine büyük bir nisgil var ve halk bu nisgili özünde bugün de yaşatıyor. Odur ki, bu psixaloji durum mutlaka çözümlenmelidir ki. halk bugün dünya uygarlığına gerekli olduğunu tam anlamında kabul etsin.
   Türkiye'de giden bugünkü ağır ve zor süreçler bütün Türk dünyasında olumlu etkisini yakın bir gelecekte bulunacağına inanıyorum..

  23/07/2016/

  Türkiyə haqqında bir neçə söz.
  Dünya türkləri üçün doğma olan Türkiyə hakkında bu gün bir məsələni xüsusi olaraq vurğulamaq istəyirəm. Bu o bölgədə gedən bu günkü inqilabi  prosesdir. Bu prosesə hansı tərəfdən baxırıq baxaq, onun mərkəz fiquru olaraq Recep Tayyup Erdoğanı görürük. O hələ ilk dəfə Türkiyənin Baş Nazirı olanda, müəyyən işlərimlə bağlı bir neçə ay Türkiyədə yaşamalı oldum. Məni tanıyanların məclislərində olan diskusiyalarda təkidlə deyirdim ki, Bu adam çox böyük qabiliyyət və savad sahibidir deyə onun dediklərinə diqqətlə qulaq asmaq lazımdır. Xüsusi ilə vurğulayırdım ki, türkiyə insanının yəni bu ölkə vətəndaşlarının psixaloji durumunu, yüksək səviyyədə bilir. O vaxtlar yəni T. Erdoğan baş nazir olana qədər, türkiyədə mübahisə mövzusu olan türpan,şapka, əzan, oruc və sair bu kimi mövzuları dinləmək belə istəmirdim və düşünürdüm ki, bunlar muzey eksponantıdır və gəlin bütün gücümüzlə gələcəyə baxaq. Amma T. Erdoğanın çıxşlarını diqqətlə dinlədikdən sonra tam və qəti qərara gəldim ki, Türkiyədə onun vətəndaşlarında öz keçmişlərinə böyük bir nisgil var və xalq bu nisgili özündə bu gün də yaşadır. Odur ki, bu psixaloji durum mütləq öz həllini tapmalıdır ki. xalq bu gün dünya sivilizasiyasına gərəkli olduğunu tam anlamında qəbul etsin.
   Türkiyədə gedən bu günkü ağır və çətin proseslər bütün türk dünyasında öz müsbət təsirini yaxın bir gələcəkdə göstərəcəyinə inanıram.

  Rafiq Turabxanoglu.

  23/07/2016.

  Bu gün 24.07.2016 tarixidir. Son zamanlar Türkiyədə baş vermiş olaylarla bağlı bir vidio müraciən yayımlamağı gərəkli saydım və çalışdım ki, şəxsi dünya görüşüm çərçivəsində öz fikir, mülahizə və qəbul edilərsə təkliflərimi dilə gətirib məni tanıyanlara çatdırım. Bir də ona görə ki, bu olaylar, sözsüz ki, bütün Türk dünyasına öz təsirini mütləq göstərəcək. Hər kəsin bu vidionu dinləməsini istərdim. Bu səpgidə bu gün həm də Rus dilidə bir vidio yayımladım. Bunu da gərəkli saydım.

  Rus dilinde vidio:  Цел этого видио выложить свой личный мнении о просходящие политических просесах Турции. И мой личный совет Турции и Росии. 24.07.2016.  https://youtu.be/v-5D8FGgFus

  Azərbaycan türkcesinde vidio:  https://youtu.be/GbGRk6N7FvA

  Türkiye Respubilkası Yönetimine.
  Turan Manevi Birliği, Kağanlığı.

   site. hungar.net (səhife. TURAN)
  2016 senesinin ten ortasında, Türkiye respubilkasında yaşanan olayın, dünya Türkleri tarafından bir anlamlı şekilde anlana bilmesine zorluk çıkaran esas sebep odur ki. olay sırasında, de-facto vuran taraf da, vurulan taraf da, küfreden taraf da, sğyülən taraf da Türk vatandaşları veya en azında Türkiye vatandaşı olmuş insanlardır. dünya türklüyünü ağrıdan esas fakt odur ki, Türkiye respubilkasının hükümetini zor gücüne dönüştürmek girişimi olup. Dünya Türkleri bugün, olayda de facto tutulan Türkiye vatandaşlarından daha çok, olayın kendisini kınıyor ve bunu kabul edilemez sayıyor. Yaşanan olayda gerçek budur ve bunu olduğu gibi Türk dünyasına açıklamak gerekir, çünkü, olayı yapan Türk vatandaşlarına tutum, Türkiye respubilkası hükümetinin iç işidir, olayın kendisine yaklaşım, onu kınamak dünyada var olan her türk övladınım görevi ve borcudur.
  Kağanlıq adına. Refik Turabhanoglu.

  26.07.2016

  Türkiyə Respubilkası Rəhbərliyinə.
  Turan Mənəvi Birliyi, Kağanlığı.

   sayt. hungar.net   (səhife. TURAN)
  2016 ilinin tən ortasında, Türkiyə respubilkasında baş verən hadısənin, dünya türkləri tərəfindən bir mənalı şəkildə anlana bilməsinə çətinlik törədən əsas səbəb odur ki.  hadisə zamanı, de-fakto vuran tərəf də, vurulan tərəf də, söyən tərəf də, sğyülən tərəf də türkiyə vətəndaşlarıdır və ya  ən azında türkiyə vətəndaşı olmuş insanlardır. dünya türklüyünü ağrıdan əsas fakt odur ki, Türkiyə respubilkasının hökumətini zor gücünə çevirmək cəhdi olub. Dünya türkləri bu gün, hadisədə de fakto tutulan türkiyə vətəndaşlarından  daha çox, hadisənin özünü qınayır və bunu qəbuledilməz sayır. Baş verən hadisədə həqiqət budur və bunu olduğu kimi türk dünyasına açıqlamaq gərəkdir, ona görə ki, hadisəni törədən türk vətəndaşlarına münasibət, türkiyə respubilkası hökumətinin daxili işidir, hadisənin özünə münasıbət,onu qınamaq dünyada var olan hər bir türk övladınım vəzifəsi və borcudur.
  Kağanlıq adından. Rafiq Turabxanoglu.
  26.07.2016

  ============= = == = = = = ==  = == = = = = == = = = = = = = ==  ==  = = = = = = = = = = = = = === ====== = = == = = = = = = = == = ===== = = = = = = = ===

  ==============HUNGARİYA Türkcesinde=========

  T E R B A I K.

  Magyarország már kelt augusztus 2016. festifal Turán Congress, gratulálok a szervezőknek és a résztvevőknek, sikert kívánunk megelőzésében idejüket. Úgy gondoljuk, hogy ez az esemény szolgál majd az egységét a török világ felgyorsítja a létesítmény az állam Turan Morali, jogi dokumentumok, vagyis elfogadott szabályok és a fogják szállítani ictimayətinə világban.

  Tisztelettel: lelki egyesülést TURAN Khanate.

  honlapján. hungar.net

  Augusztus 2014 E-P (i arto.turan@gmail.com )

  ===========Azerbaycan türkcesinde==========                      

  T Ə B R İ K .

  Macarstanda keçirilən avqust 2016 tarixli, Turan Qurultayı adlı festifalın, təşkilatçılarını və iştirakçılarını təbrik edir,  keçirdikləri tədbirə uğurlar diləyirik. İnanırıq ki, bu tədbirdə Türk dünyasının birliyinə xidmət edəcək, Turan Mənəvi Dövlətinin yaranmasına surətləndirəcək, hüquqi sənədlər, yani bəyanat və müraciətlər də qəbul edilib dünya ictimayətinə çatdırılacaq.

  HÖRMƏTLƏ. TURAN MƏNƏVİ BİRLİYİ KAĞANLIĞI.

  sayt. hungar.net

  avqust 2014.  E-p ( arto.turan@gmail.com )

  ================Türküye türkcesinde===============

  T E B R İ K.

  Macaristan geçirilen Ağustos 2016 tarihli, Turan Kurultayı adlı festifalın, teşkilatçılarını ve katılımcılarını tebrik ediyor, geçirdikleri önleme başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki, bu olay Türk dünyasının birliğine hizmet edecek, Turan Moral Devleti'nin kurulmasına hızlandıracak, yasal belgeler, yani kural ve müracaatları kabul edilip dünya ictimayətinə ulaştırılacak.

  Saygılarımla: TURAN MANEVİ BİRLİĞİ Kağanlığı.

  site. hungar.net

  Ağustos 2014. E-p (arto.turan@gmail.com)


  Azerbaycanca - UKRAİNA  NƏ İSTƏYİR?
  (Bakı - Odessa - Nikolayev - Baştagın - Krivoyrok - Dnepropetrovski - Kiyev - Bakı. )
  Təsadüf elə gətirdi ki, bu ilin iyun ayının sonu və avqust ayının əvvələri Ukraynada səfərdə oldum. Əlbəttə Ukraina böyük bir ölkədir, hələ sovet dönəmində bu Respubilkanın ziyaliları hər zaman, yalnız Pribaltika respubilkalarının ziyalıları ilə müqayisə edilirdi. Təbii ki, ölkənin qərb bölgəsi 1946 ilindən sonra, necə deyəllər sovetlər "ailəsinə" daxil olmuşdur və bu da müsbət mənada mədəniyyətdə öz təsirini göstərirdi. Bu gün mənim gördüklərimdən gəldiyim qənaət o oldu ki, Ukraina müstəqil dölət olmaq uğrunda geniş miqyaslı bir siyasi qarşıdupma içindədir. Bir tərəfdə yüksək intellek səviyyəsi olan ziyalı çoxluğu, ölkəni qərbə intiqrasiyaya aparmaq uğrunda çalışır. Digər cəbhədə isə buna mane olmaq məqsədi ilə, mafioz qüvvələr inadla müqavimət göstərib ölkəni keçmişin qaranlığına sürükləməyə çalışır. Hərdən bu qarşı dürma sadə xalq üçün çox ağrı-acılı olur. Bir sözlə hadisələrdən əziyyət çəkilir. Mənim şəxsi fikrimə görə Ukraynada Dövlətin idarəçilik mexanizmi qərbdə bu gün mövcud olan standartlara uyğun qurulacaq. Ona görə ki, bu ölkənin çox güçlü ziyalı potensialı var.
  .

  Türkiyece - Ukrayna NE İSTİYOR?
  (Bakü - Odessa - Nikolayev - Baştagın - Krivoyrok - Dnepropetrovski - Kiev - Bakı.)
  Tesadüf öyle getirdi ki, bu yılın haziran ayı sonu ve Ağustos ayının əvvələri Ukrayna'da seferde oldum. Elbette Ukraina büyük bir ülkedir, Sovyet döneminde bu Respubilkanın aydınları her zaman, sadece Pribaltika respubilkalarının aydınları ile mukayese ediliyordu. Tabii ki, ülkenin batı bölgesi 1946 yılından sonra, nasıl deyəllər Sovyetler "ailesine" girmiştir ve bu da olumlu anlamda kültürde tesirini gösteriyordu. Bugün benim gördüklerimden geldiğim tasarruf o oldu ki, Ukraina bağımsız Dölet olmak uğruna geniş çaplı bir siyasi qarşıdupma içindedir. Bir tarafta yüksek intellek seviyesi olan ziyalı çokluğu, ülkeyi batıya intiqrasiyaya götürmek uğruna çalışıyor. Diğer cephede ise buna engel olmak amacıyla, mafioz kuvvetler inatla direnip ülkeyi geçmişin karanlığına sürüklemeye çalışır. Bazen bu karşı durma basit halk için çok acı verici olur. Kısacası olaylardan eziyet çekilir. Benim şahsi fikrime göre Ukrayna'da Devletin yönetim mekanizması batıda bugün mevcut standartlara uygun kurulacak. Çünkü, bu ülkenin çok güçlü entelektüel potansiyeli var.

  Ukraince Україна Що ви хочете?
  (Баку - Одеса - Миколаїв - Baştag-х - Krivoyrok - в Дніпропетровську - Київ -. Баку)
  Збіг приніс, так що, в əvvələr кінці червня і в серпні цього року, я був в той час в Україні. Звичайно, Україна є великою країною, завжди є ця інтелектуальна Respubilk радянська епоха, була порівнянна лише з інтелектуалами respubilka Pribaltik. Звичайно, після того, як західний регіон країни в 1946 році, радянський deyəllə, як "сім'я" увійшла і показав вплив культури в тому сенсі, що це є позитивним. Сьогодні заощадження приходять від того, що я бачив в тому, що, заради України стати незалежними Dolet знаходиться в широкій політичній qarşıdup вгору. З одного боку, високий рівень intellence зяяв достатку, заради того, щоб намагатися взяти країну на захід від intiqrasiya. На інших фронтах з метою запобігання його, mafioz сили наполегливо чинити опір спробам втягнути країну в темряву минулого. Іноді це було б занадто боляче стояти для простих людей. Коротше кажучи, це подія привернула подрібнити. Моя особиста думка, що грунтується на механізмі управління буде встановлюватися відповідно до державного стандарту, доступних сьогодні на заході України. Тому що є дуже сильний інтелектуальний потенціал країни.

  ​====================== == = = = = = = = ===  == = = = == = = == = = = == = = = == = = = = == == === = == === == = = == == = = =  = = = = == = = === === =

  BU GÜN ÜÇÜN ÜMDƏ VƏZİFƏMİZ.
  Bir türk millətçisi olaraq, çalışmalıyıq ki, özümüzdə və ətrafımızda gedən beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən siyasi proseslərin, ən yüksək hədəfini anlayaq və anlada bilək. Bunu anlamağımızı vacib edən bu günkü əsas amil, Türrküyə respubilkasında baş verən dövlət çevrilişinə edilən cəhd və onun doğurduğu fəsadlardır. Mən dəfələrlə qeyd etmişəm və bir daha təkrar edirəm ki, biz bir Türk milləti olaraq qarşıya qoyduğumuz inkişah hədəflərimizdən olan -BİZ DƏ İNGİLİS, FRANSIZ, ALMAN millətlərinin bu günkü inkişaf səviyyəsində olmağa layiq bir millətik və hətta, qeyd etmişik ki, bu haqqa çatmağa bizimlə bərabər Ərəb və Slavyan millətləri də  çalışmalıdır. Bu gün gerçək mənzərə ondan ibarətdir ki, Ərəb milləti, Misir Ərəb Respubilkası simasında, Slavyan milləti, Ukrayna Respubilkasının simasında, Türk milləti, Türkiyə Cumhuriyyəti simasında de-yura müstəqil dövlət olmaq statusunu, həm də de-fakto müstəqil dövlət olmaq statusu səviyyəsinə çatdırmaq istəyir və bu yolda gərgin mübarizə aparılır. Təbii ki, bu böyük hədəfə çatmaqda, sivil  beynəlxalq güclər, bu ölkələrə lazım bildikləri səviyyədə köməklik göstərir. Və bunsuz da bu işləri görmək, inkişaf edib lazımı hədəfə çatmaq, mümkün deyil. Bütün bunları nəzərə alaraq Turan Mənəvi Birliyi təsisi etdiyi Kağanlığın Baş ofisini Türküyə Cumhuruyyəti ərazisində qurmağı məsləhət bilir və Türküyə Respubilkasının Prezidentindən xahiş edir ki, bu yöndə lazım bildiyi zamanda Turan Mənəvi Birliyinin Kağanlığına köməklik etsin.
  Turan Mənəvi Birliyi. Kağanlığı adına. ......   Rafiq Turabxanoğlu.
  19.08.2016. (site: hunga.net ) (e-p. arto.turan@gmail.com )
  tel. +994557870447

  BU GÜN İÇİN öncelikli görevimizdir.
  Bir Türk milletçisi olarak, çalışmalıyız, kendimizde ve çevremizde giden uluslararası önem taşıyan siyasi gelişmelerin, en yüksek hedefini anlayalım ve anlada bilek. Bunu anlamamızı önemli yapan bugünkü esas faktör, Türrküyə respubilkasında yaşanan darbe yapılan girişim ve onun doğurduğu komplikasyonlar. Ben defalarca ettim ve bir daha tekrar ediyorum ki, biz bir Türk milleti olarak öne koyduğumuz inkişah hedeflerimizden olan -Biz de İNGİLİZ, FRANSIZ, ALMAN milletlerinin bugünkü gelişme seviyesinde olmaya layık bir milletiz ve hatta, kayıt ettik ki, bu hakka ulaşmaya bizimle beraber Arap ve Slav milletleri de çalışmalıdır. Bugün gerçek manzara şudur, Arap milleti, Mısır Arap Respubilkası simasında, Slav milleti, Ukrayna Respubilkasının simasında, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti simasında de-jurassic bağımsız devlet olmak statüsünü, hem de fiilen bağımsız devlet olmak durumu seviyesine ulaşmak ister ve bu yolda gergin mücadele yapılır. Tabii ki, bu büyük hedefe ulaşmada, sivil uluslararası güçler, bu ülkelere gereken bildikleri düzeyde destek sağlar. Ve bunsuz da bu çalışmaları yapmak, gelişip gerekli hedefe ulaşmak mümkün değildir. Tüm bunları göz önüne alarak Turan Manevi Birliği tesisi yaptığı Kağanlığın Genel ofisini Türküyə Cumhuruyyəti topraklarında kurmayı tavsiye bilir ve Türküyə Respubilkasının Prezidentinden sorar, bu yönde gerekli gördüğü zamanda Turan Manevi Birliği Kağanlığına yardım etsin.
  Turan Manevi Birliği. Kağanlığı adına. ...... Refik Turabxanoğlu.
  19.08.2016. (Site: hunga.net) (e-p. Arto.turan@gmail.com)
  tel. +994557870447

  Turan Mənəvi Birliyi (TMB), Kağanlığı 21.08.2016 tarixin dən, öz tərkibin də və idarəçilik strukturun da, əlavə və dəyişiklik edilməsi haqqında.
                                    QƏRARI. (proyekt) .
  1. Turan Mənəvi Birliyi (TMB) Kağanlığı üç palatadan ibarət təsdiq edilsin. Bu Kağanləğın Yuxarı Palatası, Kağanlığın Orta Palatası və Kağanlığın Aşağı Palatası adlansın.
  - Kağanlığın Yuxarı Palatasının təmsilçiləri 1. Rafiq Turabxanoğlu, 2.  Ayaz Mütəlibov. 3. Abdullah Gül,  4.-Asker Akayev, 5. Mintemir Şamiyev, 6. Tansu Çillər, 7. İsa Gambar, 8. Roza Otabayeva, 9. Ahmed Davudoğlu, 10. Rabiye Kadır. 11. Muhametali  Çöhreqanlı, 12. Mustafa Cemil, 
  - Yuxarı Palatanın hər bir üzvü Kağanlıq adından, Türk dünyasının  birliyinə xidmət edəcək qərarlar vermək haqqına malikdir. 
  -Kağanlığın Orta Palatasının təmsilçiləri 1. Oljas Suleymanov. 2.Uhhuhan Nikolayev. 3 Mişşi Yuxma. 4.  Murad Acl. 5. Bahtiyor Kerimov. 6. Beyas Tural. 7. Emil Kanimetov. 8. Rafael Muhametdinov. 9. Abduljalil Baymetov. 10. Turgut Er. 11. 
  - Orta Palatanın hər bir üzvü, Türk dünyasının  mənəvi birliyinə xidmət edəcək qərarlar vermək haqqına malıkdır.
  Kağanləğın Aşağı Palatasının təmsilçiləri 1.Narsulu Aksu . 2. Kanıybek Bakir Uulu, 3. Semen Aleksandrov. 4.Erol Hakkı, 5. İqbal Qasanelizade. 6. Necmettin Yalta, 7. Refail Pir. 8.Ulu Bey. 9. Maloxat Eşonkulova. 10. Necdat Buluz. 11. Gizela Gizeganiy. 12. Nagy Tibor. 13. Iqbal Hesenelizade. 14. Nagylaki András, 15. Хикматулла Пулатов, 16. Afanasy Nikolaev 17. Gulnar Zulalova, 18. Bashorat Eshova,19. Karlin Makpurov. 20. Marat Yaqafarov.   
  - Aşağı Palata üzvüləri Türk dünyasının birliyinə xidmət edəcək fikir və mülahizələri mətbuat səhifələrində ümumxalq müzakirəsinə çıxarır, gəldikləri qənaət və qərarları Kağanlığın Yuxarı və Orta palatalarına, mahiyyəti nəzərə alaraq, təsdiq üçün təqdim edirlər.
    Bu qərar bir proyekt olaraq 21.08.2016 tarixində, Azərbaycan və türkiyə türkcəsində,  hungar.net saytında çap edilərək əsas kimi internet üzərindən yayımlansın. bütün əlavə və dəyişik haqqında təkliflər ( arto.turan@gmail.com ) poçtuna göndərilsin. Müzakirədə dünya sivilizasiyasını vacib sayan, yer kürəsinin hər bir insanı iştirak edərək, öz təklif və fikirlərini təqdim edə bilər. Ona görə ki, Turan Mənəvi Dövlətinin qurulması məsələsi, bəşəri əhəmiyyət kəsb edən, onun idarəçilik mexanizminə yeni bir baxış və tələbdir.


  Turan Mənəvi Birliyinin.
  KAĞANI:                                Rafiq Turabxanoğlu.
  21.08.2016.

  Turan Manevi Birliği (TMB), Kağanlığı 21.08.2016 tarihin den, kendi içeriği de ve yöneticilik yapının da, ek ve değişiklik yapılması hakkında.
                                    KARARI. (Proje).
  1. Turan Manevi Birliği (TMB) Kağanlığı üç Palatadan oluşan teyit edilsin. Bu Kağanləğın Yukarı Odası, Kağanlığın Orta Odası ve Kağanlığın Düşük Odası adlansın.
  - Kağanlığın Yukarı Odası temsilcileri 1. Refik Turabxanoğlu, 2. Ayaz Mütəlibov. 3. Abdullah Gül, 4.-Asker Akayev, 5. Mintemir Şamiyev, 6. Tansu Çiller, 7. İsa Gambar, 8. Roza Otabayeva, 9. Ahmed Davutoğlu, 10. Rabiye Kadır. 11. Muhametali Çöhreqanlı, 12. Mustafa Cemil,
  - Yukarı Dairenin her üyesi Kağanlıq adına, Türk dünyasının birliğine hizmet edecek kararlar vermek hakkına sahiptir.
  -Kağanlığın Orta Meclisi temsilcileri 1. Oljas Suleymanov. 2.Uhhuhan Nikolayev. 3 Mişşi Yuxma. 4. Murad Acl. 5. Bahtiyor Kerimov. 6. Beyas Tural. 7. Emil Kanimetov. 8. Rafael Muhametdinov. 9. Abduljalil Baymetov. 10. Turgut Er. 
  - Orta Dairenin her bir üyesi, Türk dünyasının manevi birliğine hizmet edecek kararlar vermek hakkına sahiptir.
  Kağanləğın Düşük Odası temsilcileri 1.Narsulu Aksu. 2. Kanıybek Bakir Uulu, 3. Semen Aleksandrov. 4.Erol Hakkı, 5. İkbal Qasanelizade. 6. Necmettin Yalta, 7. Refail Pir. 8.Ulu Bey. 9. Maloxat Eşonkulova. 10. Necdat Buluz. 11. Gizela Gizeganiy. 12. Nagy Tibor. 13. Iqbal Həsənəlizadə. 14. Nagylaki András, 15. Хикматулла Пулатов, 16. Afanasy Nikolaev 17. Gulnar Zülalov, 18. Bashorat Eshova, 19. Karlin Makpurov. 20. Marat Yaqafarov.
  - Düşük Daire üzvüleri Türk dünyasının birliğine hizmet edecek fikir ve değerlendirmelerini basın sayfalarında halk tartışmasına çıkarıyor, geldikleri tasarruf ve kararları Kağanlığın Yukarı ve Orta Daire, mahiyeti dikkate alındığında, onay için sunarlar.
    Bu karar bir proje olarak 21.08.2016 tarihinde, Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde, hungar.net sitesinde baskı yapılarak temel olarak internet üzerinden yayimlansin. tüm ek ve değişik öneriler (arto.turan@gmail.com) mesajı gönderilsin. Tartışmada dünya uygarlığını önemli sayan, yerkürenin her insanı yer alarak, kendi öneri ve görüşlerini sunabilir. Çünkü, Turan Moral Devleti'nin kurulması meselesi, beşeri önemli olan, onun yönetim mekanizmasına yeni bir bakış ve taleptir.


  Turan Manevi Birliği.
  Kağanı: Refik Turabhanoğlu.
  21.08.2016.

  =========================== KIRGIZSTAN =========================================================================

  SEVİNDİRİCİ HALDIR Kİ,
  Kirgizstan Reaspubilkasın da gedən bu günkü siyasi proseslər, Türk dünyasının gələcəyi üçün, çox böyük əhəmiyət kəsb edir. Ona görə ki, bir xalq olaraq Kırğızıstan, sivilizatsiya üçün ən təhlükəli xəstəlik sayılan fərdi liderlik azarından xilas olmağa çalışır. Yani ölkə Prezidenti açıq şəkildə bildirir ki, mən əbədi və əzəli ölkə prezidenti olmağı istəmirəm. Bəli bunu Kırğız türkləri, həm də müsəlman inaclı bir türk xalqı bacarır və buna görə onlara uğurlar diləyirik.
  Turan Mənəvi Birliyinin.
  Kağanı ........   Rafiq Turabxanoğlu.
  01.09.2016. ( hungar.net )

  Neyse ki,
  Kirgizstan Reaspubilkasın da giden bu günkü siyasi prosesler, Türk dünyasının geleceği için, çok büyük ehemiyet taşımaktadır. Çünkü, bir halk olarak Kırgızistan, sivilizatsiya için en tehlikeli hastalık sayılan kişisel liderlik azarından kurtulmaya çalışıyor. Yani ülke Cumhurbaşkanı açıkça belirtmektedir ki, ben ebedi ve ezeli cumhurbaşkanı olmayı istemiyorum. Evet bunu Kırgız Türkleri, hem de Müslüman inaclı bir Türk halkı başarıyor ve bu yüzden onlara başarılar diliyoruz.
  Turan Manevi Birliği.
  Kağanı ........ Refik Turabhanoğlu.
  01.09.2016. (Hungar.net)

  Бактыга жараша,
  Сиз ошондой эле түрк дүйнөсүнүн келечеги үчүн, Kirgizs бүгүнкү саясий жараяндарга Reaspubilk бара жатабыз, бул абдан маанилүү маанилүү маселе болуп саналат. Кыргызстан эл катары, sivilizatsi жеке жетекчилиги үчүн өтө коркунучтуу оору болуп эсептелет, анткени ал кичине жок кылууга аракет кылып жатат. Ошентип, өлкөнүн президенти, түбөлүк президент болууну каалаган жок экени түшүнүктүү. Ооба, ал Кыргыз, түрктөр да мусулман ишенимдүү бир түрк элине кылган, ошондуктан, биз аларга бардык ийгиликтерди каалайм.
  Туран Рухий биримдиги.
  Kakani ........ RAFIK Turabhanoğlu.
  09/01/2016. (Hungar.net)

                                                       B İ L D İ R İ Ş.

  (hungar.net saytı )

  TURAN MƏNƏVİ BİRLİYİNİN KAĞANIN YENİ İDARƏÇİLİK STRUKTURUNUN TƏSDİQİ VƏ ELAN EDİLMƏSİ HAQQINDA  MÜZAKİRƏYƏ VERİLƏN PROYEKTİN LƏNGİMƏSİNƏ SƏBƏB,  AŞAĞIDA QED OLUNAN SƏBƏBDİR.

  1. Proyekdə qeyd edildiyi kimi, Kağanlıkın yuxarı palatasında təmsil olmaq haqqı olan, bütün  keçmiş dövlət xadimləri tam şəkildə yer almırlar?  Sualın haklı olduğuna kimsənin şübhəsi yoxdur. De-fakto kağanlık da bu tanınmış insanlarımızın  hamısı var. De-yuro təmsilçilik məsələsinə gəldikdə, müvəqqəti olaraq bu məsələyə bir qədər siyasi yanaşmağa ehtiyac duyulur. Şəxsən mən bu günə qədər, yani 02.09.2016. tarixinə kimi göndərilən bütün müsaj və təklifləri qəbul edib hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Özünə türk  deyən hər birimizdən mənim hər zaman bir xahişim olub ki, fərdi liderlik xəstəliyinə könül verməyək ki, millətimizi liderlik səviyyəsinə qaldıraq. Bu istək türk xalqının bu gün qarşısında duran əsas bir amildir. Kağanlıq da ən böyük arzusu və istək millətimizi lider görməkdir. Odur ki, gəlin hamılıqla təqdim edilən Kağanlıkla bağlı struktur dəyişikliyi proyektini qənaətbəxş sayaq.

  Turan Mənəvi Birliyinin.

  Kağanı.  ---------------  Rafiq Turabxanoğlu.

  02.09.2016.

  ==================Türkiye türkcesinde================

                                                  B İ L D İ R İ Ş.

    (Hungar.net sitesi)

  TURAN MANEVİ BİRLİĞİNİN Kağan'ın YENİ yönetişim yapısının ONAYI VE İLAN EDİLMESİ HAKKINDA tartışmaya VERİLEN projenin geciktiren, AŞAĞIDA qed OLUNAN sebeptir.

  1. Proyekdə belirtildiği gibi, Kağanlıkın yukarı Meclisi'nde temsil olmak hakkı olan, tüm geçmiş devlet adamları tam olarak yer almaz? Sorunun haklı olduğuna kimsenin şüphesi yoktur. De-facto kağanlık da bu tanınmış insanlarımızın hepsi var. De-yuro temsilcilik meselesine gelince, geçici olarak bu meseleye biraz siyasi yanaşmağa ihtiyaç duyulur. Şahsen ben bu güne kadar, yani 02.09.2016. tarihine kadar gönderilen tüm müsaj ve teklifleri kabul edip herkese şükranlarımı sunuyorum. Kendisine türk diyen her birimizden benim her zaman bir ricam oluyor ki, kişisel liderlik hastalığına gönül vermeyelim ki, milletimizi liderlik seviyesine kaldıralım. Bu istek Türk halkının bugün önündeki temel bir faktördür. Kağanlıq da en büyük arzusu ve istek milletimizi lider görmektir. Odur ki, gelin genel sunulan Kağanlıkla bağlı yapısal değişikliği projesini tatminkar sayalım.

  Turan Manevi Birliği.

  Kağanı. --------------- Refik Turabhanoğlu.

  02.09.2016.

  Turan Manevi Birliği Kağanlığının tavsiyesi ile Mehmet Emin Eren Kağanlığın Genel ofisinin Türkiye Respubilkası sınırları içinde yerleşip faaliyet göstermesi yolunda çalışır ve mümkün olan tüm seçeneği gerekli bildiği Türkiyeli aydınları mızla tartışıyor. Büyük bir umut var ki, mesele ne hayet ki, olumlu bir çözüm bulacaktır. Mehmet beye Turan dünyası aydınları adına minnətdalığımı bildirir ona bu zor işte başarılar diliyorum.
  =========Azerbaycan=========
  Turan Mənəvi Birliyi Kağanlığının tövsiyəsi ilə Mehmet Emin Eren Kağanlığın Baş ofisinin Türkiyə Respubilkası sərhədləri daxilində yerləşib fəaliyyət göstərməsi yolunda çalışır və mümkün olan bütün variantı gərəkli bildiyi Türkiyəli ziyalıları mızla müzakirə edir. Böyük bir ümid var ki, məsələ nə hayət ki, öz müsbət həllini tapacaq. Mehmet bəyə Turan dünyası ziyalıları adından minnətdalığımı bildirir ona bu çətin işdə uğurlar diləyirəm.
  ========Macar ===========
  A tanácsát Turan lelki Unió Khanate Mehmet Emin a Khanate az általános irodai Törökország arra fog törekedni, amely bemutatja rendezze tevékenységek Respubilka határok és megvitatása török értelmiségiek MizLiz ahol Knows összes lehetőséget. hogy van egy nagy remény, hogy mi Hayet azt illeti, azt fogja találni a pozitív megoldás. Mehmet Bey Turan tájékoztatja a világ értelmiségi minnətdalığı nevemben, kívánok sok sikert ebben a nehéz munkát.

  TÜRKÇÜ DOSTLAR.

  Türkçülüyün saysız, hesabsız çalışmalarından ən başlıcası, bizlərin bir millətçi olaraq dünya Türklərinin birliyinə nail ola bilmək məqsədimizdir. Hamılıqla bilməliyik ki, dünyada bizim bu məqsədimizi kimin necə saymasından asılı olmayaraq, bizlər üçün, bir millət olaraq bu iş mənəvi məsələdir. Bu gün Türk  (Fino-Uqor, Kıpçak, Oğuz.) millət olaraq öz mənəvi birliyini qurmaq uğrunda mücadilə aparır. Türk millət olaraq öz birliyini qura bilərsə, bəli biz iqtisadi, siyasi, hərbi və sair sahələrdə də müəyyən inkişafa sahib ola bilərik. Amma bu gün biz bir millətçi olaraq birliyimizi nə Avropa, nə Şanxay və nə də digər beynəlxalq qurumlarla müqayisə etmək üçün istəmirik. Bizim istəyimiz dünyanın digər böyük millətlərinin sahib olduqları mənəvi birliyi, biz də bir millət olaraq əldə etməyə çalışırıq. Bu bizim bir millət olaraq təbii hakqımılzdır. Əsirlər boyu müxtəlif bəhanələrlə ( pantürkist, panturanist və s.) bu hakqımıza sahib olmağa imkan verilməyib. Odur ki, Turan Mənəvi Dövləti qurmaq istəyimizə dünyanın sözü keçən hər bir beynəlxalq qurumu bu gün dəstək verməlidir və biz türkçülər də millətimizin bu hakqını müdafiyə etməyə hər zaman hazırıq.Gerçəklik ondan ibarətdir ki, bu gün Türkiyə bir dövlət olaraq bu milli çağrışa, dəstək verə bilər, ən azından Turan Mənəvi Birliyinin Baş Ofisinin, fəaliyyəti üçün səviyyəli bir şərait yarada bilər.

  TMB-i Kağanlığı.

  03. 12.2016.

  ==========Türkiye türkcesinde========

  TÜRKÇÜ DOSTLAR.

  Türkçülüğün sayısız, hesapsız çalışmalarından en önemlisi, bizlerin bir milliyetçi olarak dünya Türklerinin birliğine ulaşmak olabilmek amacımızdır. Hep birlikte bilmeliyiz ki, dünyada bizim bu amacımızı kimin nasıl sayımında olursa olsun, bizler için, bir millet olarak bu çalışma manevi meseledir. Bugün Türk (Fino-Ugor, Kıpçak, Oğuz.) Millet olarak kendi manevi birliğini kurmak uğruna mücadele ediyor. Türk millet olarak kendi birliğini kurabilir durumunda, evet biz ekonomik, siyasi, askeri ve sair alanlarda da belli gelişime sahip olabiliriz. Ama bugün bir milliyetçi olarak birliğimizi ne Avrupa, ne Şanghay ve ne de diğer uluslararası kurumlarla karşılaştırmak için istemiyoruz. Bizim isteğimiz dünyanın diğer büyük milletlerinin sahip oldukları manevi birliği, biz de bir millet olarak elde etmeye çalışıyoruz. Bu bizim bir millet olarak doğal hakqımılzdır. Esirler boyu çeşitli bahanelerle (pantürkist, panturanist vb.) Bu hakqımıza sahip olmasına izin verilmedi. Odur ki, Turan Moral Devleti kurmak isteğimize dünyanın sözü geçen her uluslararası kurum bugün destek vermelidir ve biz türkçülər de milletimizin bu hakqını müdafiyə etmeye her zaman hazırıq.Gerçəklik şudur ki, bugün Türkiye bir devlet olarak bu milli çağrı, destek verebilir , en azından Turan Manevi Birliği Genel Ofisinin, etkinliği için seviyeli bir ortam yaratabilir.

  TMB-i Kağanlığı.

  03. 12.2016.

  =============Macar türkcesinde===========

  TÜRKÇÜ DOSTLAR.

  Turkism számos, a legfontosabb a megszámlálhatatlan tanulmány világunkat célunk, hogy legyen egy nacionalista eléri az egységet Törökországban. Együtt, tudnunk kell, hogy a mi világunkban, nem számít, hogy ez a cél, akik számítanak, mert mi, mint a nemzet, ez a tanulmány a lelki dolgok. Ma Törökország (Fino-ugor, kipcsak, Oguz.) Mint nemzet küzd, hogy létrehozzák saját kedvéért lelki egységét. Abban az esetben, beállíthatja saját unió, mint a török ​​nemzet, igen vagyunk gazdaságilag, politikailag, akkor van egy bizonyos fejlődés a katonai és más területeken. De mi egységünk nacionalista Európában ma, mi nem akarunk összehasonlítani azzal, amit Sanghajban és más nemzetközi intézmények. Mit akarunk lelki egységet vannak más nagy nemzet a világon, és megpróbáljuk elérni, mint a nemzet. Ez egy természetes hakqımılz minket, mint a nemzet. Elítéltek egész különböző ürügyekkel (pan-türk, panturanist stb.) Ez lehetővé tette számunkra, hogy hakqı biztosított. Azt, hogy, Turan Morali állam számára, hogy az ígéret a világ kérésünkre támogatni kell ma azt mondta, a nemzetközi szervezetek és türkçülə is a nemzet mindig az, hogy hazırıq.gerçəklik hogy müdafiyə ezt hakq ma ez a nemzeti hívást Törökország, mint egy állam, támogatni tudja legalább Turan Moral általános Unió Hivatala, akkor hozzon létre egy szintet állíthat be az esemény.

  TMB-i Khanate.

  03. 12,2016.

  TURAN MENEVİ BİRLİĞİ KAĞANLIĞININ, 30.09.2016 TARİHLİ KARARIYLA, ONAYLI TÜRKİYE RESPUBİLKASI VATANDAŞI OLAN, TEMSİLÇİLERİNE. KAĞANLIĞIN
                                                                  M Ü R A C İ E T İ.

  TMB Kağanlığının, Türkiye respubilkası vatandaşı olan muhterem temsilcileri son dönemlerde dünyada yaşanan siyasi mühüt onu demeye esas verir ki, dünya Türklerinin yani Oğuzların, Kıpçakların, Fino- Uqorların manevi birliğine ulaşmak olabilmek şansımız bugün, tarih boyunca olduğundan daha fazladır. Bağımsız Türk Respubilkalarından bu kutsal arzumuzu gerçekleştirmek imkanı bugün en çok Türkiye Respubilkasında mevcuttur. Tüm gerekli siyasi faktörleri dikkate alarak, Kağanlığın kararı ile Mehmet Emin Eren 24.10.2016 tarihinden TMB Kağanlığının Türkiye temsilcilerinin Koordinatoru atandı. Yani atanmış kordinatoru Sizlerin desteği ile ve Türkiye respubilkasının yasaları çerçevesinde, Turan Moral Birliği'ni Kağanlığının, Genel Merkezinin işçi ofisini Türkiye respubilkası sınırları içinde sağlasın. Bu başvuruda esas istek şudur ki, Türkiye vatandaşlarından Kağanlığın Yukarı Odası üzvülərindən, dünyada tanınmış siyasetçilerinden, Türküyə respubilkasının Başbakanı olmuş Tansu Çiller, Türkiye respubilkasının Cumhurbaşkanı olmuş Abdullah Gül, Türkiye respubilkasının Başbakanı olmuş Ahmet Davutoğlu gereken bildikleri düzeyde Kağanlığın Türkiye temsilcilerinin Kordinatoruna destek versinler . Kağanlığın orta ve düşük palatalarının temsilcilerinden, Türkiye vatandaşları Turgut Er, Ahmet Dokumacı, Necdat buluz, Erol Hakkı, Necmettin Yalta, öne sürülen amacın gerçekleştirilmesi yolunda, TMB Kağanlığının Türkiye temsilcilerinin koordinatörü Mehmet Emin Eren beye her zaman yakından manevi destek olsunlar. Tüm dünya türkçüleri bir meseleyi her zaman odak bulundurmalıdır ki, Türkler için Manevi mesele sayılan Türk halklarının birliği meselesi, neden ise, gayri Türk halkları tarafından her zaman siyasi don geydirilməyə çalışılıb, çalışır ve görünür çalışacak da. Odur ki, 1992 yılından bugüne kadar Turan Manevi Birliği kendi mücadelesini şəfaf ve açık şekilde yapmakla, kendi hak sever niyetini herkese ispat edebilmiş ve bundan sonra da ispat edeceğine emindir.
   NOT: TMB Kağanlığının tüm temsilcileri bu kutsal işin çözümünde, imkanları dahilinde Mehmet Emin Erene, manevi destek olmayı, kendilerinin ziyalı borcy saysınlar.
  Başvuru esas olarak faceboo "TMD" Turan Menevi Devleti. sayfasında yayimlansin.
   
  TMB Kağanı .......... Refik Turabhanoğlu
  11.11.2016

  KEÇMİŞDƏN BU GÜNƏ. (hungar.net)

  Keçmişdən öyrəndik ki, Türk millətinə birlik lazımdır. Bunun üçün biz gərək, fikirdə, sözdə və işdə bir olaq. 


  KEÇMİŞDƏN BU GÜNƏ.

  Keçmişdən öyrəndik ki, Türk millətinə birlik lazımdır. Bunun üçün biz gərək, fikirdə, sözdə və işdə bir olaq. Mən müşahidələrimin nəticəsi olaraq sizi əmin edirəm ki, millət olaraq yarandığımız gündən, fikirdə bir olmuşuq, varıq və olacağıq da. Sözdə bir olduğumuz haqqında da eyni fikirdəyəm. Yəni bir türk milləti olaraq yarandığımız gündən birik və hər zaman da bir olacağıq. O ki qaldı işdə birlik məsələmiz ki, bunu bir millət olaraq hələ ki, əldə edə bilmirik. 

  . Səbəbini soruşan olsa, bu səbəbləri saymaqla qurtarmaq olmaz. Mənə görə bunun bir əsas səbəbi var ki, onun üzərində düşünməyə dəyər. Yəni işdə bir olmaq üçün, mütləq şərait olmalıdır. Biz bu günə qədər, bir millət olaraq, işdə bir olmaq üçün tarixən, birliyimiz üçün, həll edici şərait qura bilməmişik. Bu şərait mütləq qurulmalıdır. Bu şəraiti qurmaq üçün, təklif edilən əsas variant: - bizim bir türk milləti olaraq, hansısa boylarımızdan birinində, müstəqil Türk dövləti  qurulsun.  İnsafən bu gün de-yuro olaraq, dünyada bir neçə, müstəqil Türk dövlətinə sahibik. Amma bir millət olaraq işdə birliyimizi təmin edə bilmirik. Bunun da öz növbəsində çoxlu səbəbləri var və ehtiraf edək ki, bu səbəbləri, bir millət olaraq, həll etmək gücündə deyilik.  Bütün obyektiv səbəblər nəzərə alınaraq ötən əsrin sonlarında qənaətə gəlindi ki, beynəlxalq hüquq normalarını nəzərə alaraq millətimiz mənəvi bir dövlət yaratsın. Bu məqsədlə Turan Mənənvi Birliyinin 1992-çi ildə təklif etdiyi Turan Mənəvi Dövləti qurulsun istəyi gündəmə gətirildi. Ötən bu illər ərzində bu milli istəyimizin, nəzəri olaraq hüquqi bazası işlənib hazırlandı. Elmi-texniki tərəqqi olan internetin varlığı bu milli istəyimizi dünyanın bütün möhtəbər dairələrinə çatdırdı. Yəni hər şey ortada olsa da, nəticə əldə olunmur. Səbəb, müstəqil Türk dövlətlərimizin hökumət rəhbərlərinin məsələyə ciddi yanaşa bilmək istəyinin olmamasıdır. Yəni Türk xalqlarının birliyi uğrunda tarixən apardığımız milli mücadilə bu gün elə bir mərhələdə qərar tutub ki, mücadilənin ön xəttində müstəqil Türk Respubilkalarının Prezidentləri durmalıdır ki, məsələ tarixi həllini tapsın. Təqvim ili sona yetir və 2017 ilinə bu problemimiz ilə gedirik, arzu edək ki, 2017 ilində bu milli istəyimizə çataq.

  Hörmətlə: TMB Kağanı.     Rafiq Turabxanoğlu.

  23.12.2016

  =========Türkiye türkcesinde ==============

                                                                             Geçmişten bugüne.
  Geçmişten öğrendik ki, Türk milletine birlik gerekir. Bunun için biz gerek, fikirde, sözde ve işte bir olalım. Ben müşahidələrimin sonucu olarak sizi temin ederim ki, millet olarak Yarandığımız günden, fikirde bir olduk, varız ve olacağız da. Sözde bir olduğumuz hakkında da aynı fikirdeyim. Yani bir Türk milleti olarak Yarandığımız günden biriz ve her zaman da bir olacağız. Bildiğim kadarıyla işte birlik meselemiz ki, bunu bir millet olarak hala elde edemeyiz. Nedenini soran olsa, bu nedenleri saymakla kurtarmak olmaz. Bana göre bunun temel sebebi var ki, onun üzerinde düşünmeye değer. Yani işte bir olmak için, mutlaka ortam olmalıdır. Biz bugüne kadar, bir millet olarak, işte bir olmak için tarihsel, birliğimiz için, çözücü ortam kurabilir değiliz. Bu koşullar mutlaka kurulmalıdır. Bu koşulları sağlamak için önerilen temel seçenek: - bizim bir Türk milleti olarak, herhangi boylarımızdan birinində, bağımsız Türk devleti kurulsun. İnsafen bugün de-yuro olarak, dünyada birkaç, bağımsız Türk devletine sahibiz. Ama bir millet olarak işte birliğimizi temin edemiyoruz. Bunun da sırayla birçok nedeni vardır ve ehtiraf edelim ki, bu nedenleri, bir millet olarak, çözmek gücünde değiliz. Tüm objektif nedenler dikkate alınarak geçen yüzyılın sonlarında kanaate varıldı ki, uluslararası hukuk normlarını dikkate alarak milletimiz manevi bir devlet meydana getirir. Bu amaçla Turan Mənənvi Birliği'nin 1992 yılında önerdiği Turan Moral Devleti kurulsun isteği gündeme getirildi. Geçtiğimiz yıllar içinde bu milli isteyimizin, teorik olarak hukuki tabanı geliştirilmesi hazırlandı. Bilimsel-teknik ilerleme olan internetin varlığı bu milli isteğimizi dünyanın tüm möhtəbər dairelerine iletti. Yani her şey ortada olsa da, sonuç elde edilmez. Sebep, bağımsız Türk devletlerimizin hükümet yöneticilerinin meseleye ciddi yanaşa bilmek isteğinin olmamasıdır. Yani Türk halklarının birliği uğruna tarih boyunca yaptığımız milli mücadele bugün öyle bir aşamada karar kılıp ki, mücadelenin ön çizgisinde bağımsız Türk Respubilkalarının Cumhurbaşkanları durmalıdır ki, mesele tarihi çözümünü bulsun. Takvim yılı sona ermiş ve 2017 yılına bu sorunumuz ile gidiyoruz, arzu edelim ki, 2017 yılında bu milli isteğimize çataq.
  Saygılarımla: TMB Kağanı. Refik Turabhanoğlu.
  site. hungar.net

  =======HUNGARCA======
                                                       A korábbi bemutatni.
  Megtanultuk a múltban, hogy szükség van az egység a török ​​nemzet. Ehhez szükségünk van, az ötletek, és az úgynevezett egy let. Higgye el, hogy ennek eredményeként a müşahidələri, a nap seb, mint a nemzet, hogy van egy ötlete, és mi is az akarat. Egyetértek azzal, hogy mi vagyunk az ígéretet. Így vagyunk egy nap seb, mint egy török ​​nemzet, és mindig lesz egy. Ami a kérdés egységének munkánk, még mindig nem értem, mint nemzet. Miért, bár kérve, hogy ne csak a szám mentéséhez az oka ennek. Számomra a fő oka annak, hogy érdemes figyelembe venni rajta. Tehát itt van, hogy az egyik, kell egy közepes. Mi naprakész, mint a nemzet, az, hogy legyen egy történelmi, a mi egység, nem létre oldószeres közegben. Ezeket a feltételeket meg kell határozni. Ezek a feltételek biztosítják az alapot a javasolt lehetőségek - mi, a török ​​nemzet, minden aspektusát, a birinində független török ​​állam jön létre. Insafe a de-yuro ma egy kevés a világon, már a független török ​​állam. De itt nem tudjuk a kínálat egység, mint nemzet. Sok oka van ennek, és annak érdekében, ehtiraf Valljuk be, ez okozza, mint a nemzet, nincs ereje, hogy megoldja. Minden objektív okok, figyelembe véve a meggyőződés született végén a múlt század, a nemzet, amely figyelembe veszi a nemzetközi jogi normákkal képeznek lelki állapotát. E célból az Unió Mənənv Turan Turan Morali 1992 létrehozását javasolta az állam kérésére emelték. A nemzeti megkereséseket az elmúlt évben készült elméletileg javítja a jogi alap. A jelenléte az interneten, melyet eljuttatott a nemzeti tudományos és műszaki fejlődés az egész világ a vágyunk möhtəbə lakások. Tehát minden a közepén, bár az eredmények nem szerezhető. Ok, mi független török ​​állam hiánya komoly probléma megközelítése a kormányzati vezetők tudni kérelmet. Tehát az egység a török ​​ember a történelem kedvéért a nemzeti küzdelem tudatlanság dönt a színpadon, mint ma, az első sorban a harc a török ​​független Respubilka Elnökök kell megállítani azokat, akkor megoldást találni, hogy a kibocsátás időpontja. véget ért a naptári év 2017, és mi lesz, hogy ez a probléma, hadd kívánom, hogy ez a nemzeti çataq kérésünket 2017.
  Üdvözlettel: TMB Kakani. Turabhanoğl Rafik.
  honlapján. hungar.net

  2017-ci ilin təqvim bayramını təbrik münasibəti ilə, Turan Mənəvi Birliyi kağanlığının dünya Türk (Fino-Uqor, Kıpçak, Oğuz) xalqlarına
                                            MÜRACİYƏTİ.
  Kağanlıq ilk öncə hər birinizin təqvim bayramımız olan 2017 ilini təbrik edir və bu ildə bir millət olaraq birliyimizin əsası olacaq, Turan Mənəvi Dövlətinin qurulmasını arzu edir. Bu müqəddəs arzumuzun gerçəkləşməsi üçün Kağanlıq yorulmadan mübarizə aparır ki, biz bir millət olaraq dünya sivilizatsiyasının aparıcı gücü sayılan millətlərin sırasında yer alaq. Ona görə ki, bu bizim təbii hakqımız və dünya insanları qarşısında borcumuzdur. Kağanlığ beynəlxalq hüquq çərçivəsində, mümkün olan hər şey edir ki, dünyanın aparıcı gücləri bizim bu haqq işimizə dəstək versinlər. Bu gün bu yön də müstəqil dövlətlərimiz nazirliklər, komitələr, idarələr, parlamentlər səviyyəsində strukturlar yaratmağa çalışır, İçtimai təşkilatlarımız və fərdi fikir adamlarımız, sosial şəbəkələrdə öz təklif və fikirlərini paylaşır, bir sözlə elə bir türk övladı yixdur ki, bu yolda əlindən gələni etməyə səylər göstərməsin. Deməli qələbə mizin təminatı üçün bu gün lazım olan hər şeyə sahibik və bu çox qürur verici bir faktordur.
  Odur ki, TMB-i Kağanlığı bütüm millətimizi təqvim bayramı münasibəti ilə təbrik edir, hamımıza uğurlar olsun deyir. 
  TMB KAĞANLIĞI.

  (twrkiye) 2017 yılı takvim bayramını tebrik münasebetiyle, Turan Manevi Birliği Kağanlığının dünya Türk (Fino-Ugor, Kıpçak, Oğuz) halklarına
                                            Muraciyeti.
  Kağanlıq ilk önce her birinizin takvim bayramımız olan 2017 yılını tebrik ediyor ve bu yılda bir millet olarak birliğimizin temeli olacak, Turan Moral Devleti'nin kurulmasını arzu ediyor. Bu kutsal arzumuzun gerçekleşmesi için Kağanlıq yorulmadan mücadele ediyor ki, biz bir millet olarak dünya sivilizatsiyasının öncü gücü sayılan milletlerin sırasında yer alalım. Çünkü, bu bizim doğal hakqımız ve dünya insanları karşısında borcumuzdur. Kağanlığ uluslararası hukuk çerçevesinde, mümkün olan her şey olur ki, dünyanın önde gelen güçleri bizim bu hak işimize destek versinler. Bugün bu yön de bağımsız devletler bakanlıklar, komiteler, idareler, parlamentolar seviyesinde yapılar yaratmaya çalışıyor, İçtimai kurumlarımız ve kişisel fikir adamlarımız, sosyal ağlarda kendi öneri ve görüşlerini paylaşıyor, kısacası öyle bir Türk evladı yixdur ki, bu yolda elinden geleni yapmaya gayret göstermesin . Demek zafer mizin teminatı için bugün gereken her şeye sahibiz ve bu çok gurur verici bir faktördür.
  Odur ki, TMB-i Kağanlığı bütüm milletimizi takvim bayramı münasebetiyle tebrik eder, hepimize başarılar olsun diyor.
  TMB Kağanlığı.

  (hungarya) Abból az alkalomból, ünnepelték a naptári év 2017, Turan Moral Unió kaganlıgının világ Turk (Fino-ugor, Kıpcak, Oguz) emberek
                                            Hozzáférés.
  Kaganlıq minden az első naptári év 2017 ünnepli az ünnep, és ebben az évben lesz az alapja a mi egység, mint a nemzet, kívánatos az állam létrehozását Turan Moral. Kaganlıq fáradhatatlanul megvalósításához kívánságunk a versenyt ebben az áldott, hogy mi, mint a nép között a világ, amely a hajtóerőt sivilizatsiyasının füvet. Ezért a mi feladatunk, hogy az emberek a mi természetes hakqımız és a világban. Kaganlıg a nemzetközi jog szerint, minden lehetséges, hogy az erők a világ vezető oka, hogy támogassuk ezeket a jogokat. Ma az irányt a független államok a minisztériumok, bizottságok, szervek, próbálja létrehozni struktúrák parlamenti szinten, a férfiak az állami intézmények és a magán gondolatok, a javaslatokat és véleményeket megosztani a szociális hálózatok, a rövid, egy török ​​yixdur úgy, hogy igyekszik a legjobb show az úton . Ez azt jelenti, hogy meg kell nyerni ma, hogy garantálják az asztalra, és ez nagyon büszke minden van egy tényező.
  Ezért a TMB alkalmával a Kaganlıgı naptár gratulálni az egész nemzet, mindannyian szeretnénk, hogy a siker, mondja.
  KAGANLIGI TMB.

  ================================================================================================================================

  Türk Xalqları birliyi.

  Bizim bir millət olaraq birliyimiz vacibdir. Əsirlərdir bu məsələnin həlli yollarının axtarışı, hər zaman, hər bir türk ziyalısının, maraq dairəsidir. Yəni biz bir millət kimi varıq?.. deməli millət olaraq birliyimiz mütləq lazımdır. Bu yöndə aparılan mücadilənin tarixinə nəzər saldıqda aydın olur ki, biz bunu iki formada həyata keçirməyə çalışmışıq. Bunlar unitar dövlət və ya federal dövlət kimi təsəvvür edilib və bunlar uğrunda mücadilə aparılıb. Bu mücadilələr ona görə nəticə verməyib ki, bizim millı birlik haqqında olan təsəvvürümüz  hər zaman dövlət birliyi haqqında olan təsəvvürümüz lə eyniləşdirilib. Dünya təcrübəsi göstərir ki, bu cür yanaşma kökündən yanlış bir baxışdır, yanaşmadır. Elə təkcə ona görə ki, dünyada, de-fakto olaraq, İngilis millı birliyi, Fransız milli birliyi, Alman milli birliyi mövcütdur. Yani bi millətlərin nümayəndələri, dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, ən azı psixaloji baxımdan özlərini millətləri tərəfindən qorunan, dəyərləndirilən bir insan kimi hiss edə bilirlər. Bu insan üçün ən böyük bir mükafatdır ki, bu mükafatı onlara milli birliklərı verə bilib. Türk milləti də belə bir birliyi əldə edə bilmək şansına təbii olaraq layiqdir və belə bir birliyə sahib olmalıdır. Bu məqsədlə aparılan araşdırmalar o nəticəyə gəlməyə əsas verdi ki, Türk milləti ilk öncə öz mənəvi birliyini  təmin edə biləcək hansısa bir struktura sahib olmalıdır. Bunun üçün 1992-ci ilin 30-31 oktyabır ayında Azərbaycanın Bakı şəhərində, Azərbaycan Xalq Demokratik Partiyası tərəfindən təşəbbüs göstərilərək, türk dünyasının siyası qüvvələrinin iştirakı ilə, geniş tərkibli bir qurultay keçirildi. Bu qurultayın yekun qərarında xüsusi olaraq qeyd edildi ki, Beynəlxalq hüququn verdiyi imkanları nəzərə alaraq, Türk xalqları özünün simvolik Turan Mənəvi Dövlətini yaratsın. Qurulacaq bu dövlət Türk (Fino-Uqor, Kıpçak, Oğuz. ) xalqlarının mənəvi mərkəzi olsun. Bütün bu işləri həyata keçirmək üçün, işçi qurum olan Kağanlıq yaradılsın və bu işin icrası Türkiyə respubilkasından hörmətli, Alparslan Türkeş və Azərbaycandan Rafiq Turabxanoğluna həvalə edilsin. Ötən bu illər ərzində, qarşıya qoyulan hədəfə çatmaq üçün yorulmaz mücadilə aparılır. Görülən işlər haqqında vaxt aşırı hesabatlar hazırlanıb mətbuatda və sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Məsələnin bu günə qədər öz köklü həllini niyə tapmır sualı qarşısında onu deyə bilərəm ki, bunun bir çox obyektiv səbəbləri var. Bunların ən əsası odur ki, müstəqil Türk dövlətlərinin hökumətləri işə lazımı səviyyədə dəstək verə bilməməsidir. İlk olaraq bu işə başlayanda, Azərbaycan hökumətində bu məsələ ilə bağlı münbit şərait mövcud idi. Xüsusi olaraq qeyd edim ki, mücadilə davam edir, günü bu gün də Türkiyə Respubilkasında TMB. kağanlığının Baş Ofisi olsun deyə çalışmalar davam edir,  məsələnin müsbət həll olacağını labüd sayırıq və bu yolda Beynəlxalq hüququ əsas götürüb yila davam, deyərək çalışırıq.

  TMB. Kağanı: Rafiq Turabxanoğlu.

  09.01.2016.

  =============Türkiye türkcesinde=========

  Türk Halkları birliği.

  Bizim bir millet olarak birliğimiz önemlidir. Asırlardır bu sorunun çözüm yollarının aranması, her zaman, her Türk aydınının, ilgi alanıdır. Yani biz bir millet olarak varız? .. Demek ki millet olarak birliğimiz mutlaka gerekir. Bu yönde yapılan mücadelenin tarihine bakıldığında anlaşılıyor ki, biz bunu iki şekilde hayata geçirmeye çalıştık. Bunlar üniter devlet veya federal devlet olarak tasavvur edildi ve bunlar uğruna mücadele yapıldı. Bu mücadeleler ona göre sonuç vermedi ki, bizim milli birlik hakkındaki tesevvürümüz her zaman devlet birliği hakkındaki tesevvürümüz le eyniləşdirilib. Dünya tecrübesi gösterir ki, bu yaklaşım, kökünden yanlış bir bakıştır, yaklaşımdır. Öyle sadece ona göre ki, dünyada, de-facto olarak, İngiliz milli birliği, Fransız milli birliği, Alman milli birliği mevcut. Yani bi milletlerin temsilcileri, dünyanın neresinde yaşamasından olursa olsun, en az psixaloji açıdan kendilerini milletleri tarafından korunan, değerlendirilen bir insan gibi hissedebilirler. Bu insan için en büyük bir ödüldür ki, bu ödülü onlara ulusal birlikleri vere bilib. Türk milleti de böyle bir birliği edinebilmek şansına doğal olarak hak ve böyle bir birliğe sahip olmalıdır. Bu amaçla yapılan araştırmalar o sonuca gelmeye esas verdi ki, Türk milleti ilk önce kendi manevi birliğini sağlayabilecek herhangi bir yapıya sahip olmalıdır. Bunun için 1992 yılı 30-31 oktyabir ayında Azerbaycan'ın Bakü şehrinde, Azerbaycan Halk Demokratik Partisi tarafından teşebbüs gösterilerek, Türk dünyasının siyasi güçlerinin katılımıyla, geniş katılımlı bir kongre yapıldı. Bu kurultayın nihai kararında özel olarak kaydedildi ki, Uluslararası hukukun verdiği imkanları dikkate alarak, Türk halkları kendisinin sembolik Turan Moral Devleti'ni meydana getirir. Kurulacak bu devlet Türk (Fino-Ugor, Kıpçak, Oğuz.) Halklarının manevi merkezi olsun. Tüm bu çalışmaları gerçekleştirmek için, işçi kurum olan Kağanlıq yaradılsın ve bu işin icrası Türkiye respubilkasından saygılı, Alparslan Türkeş ve Azerbaycan'dan Refik Turabhanoğluna tahsis edilsin. Geçtiğimiz yıllar içinde, öne sürülen hedefe ulaşmak için yorulmaz mücadele yapılır. Yapılan çalışmalar hakkında zaman aşırı raporlar hazırlanıp basında ve sosyal ağlarda paylaşılıyor. Meselenin bu güne kadar kendi köklü çözüm niye bulmuyor sorusu karşısında onu söyleyebilirim ki, bunun bir çok nesnel nedenleri var. Bunların en önemlisi, bağımsız Türk devletlerinin hükümetleri işe gerekli düzeyde destek verebilir bilmemesidir. İlk olarak bu işe başlarken, Azerbaycan hükümetinde bu konuda uygun bir ortam mevcuttu. Özel olarak söyleyim, mücadele devam ediyor, günü bu gün de Türkiye Respubilkasında TMB. Kağanlığının Genel Ofisi olsun diye çalışmalar devam ediyor, meselenin olumlu çözüm olacağını kaçınılmaz görüyoruz ve bu yolda Uluslararası hukuku esas alıp yila devam, diyerek çalışıyoruz.

  TMB. Kağanı: Refik Turabhanoğlu.

  09.01.2016.

  TURAN MANEVİ BİRLİĞİNDEN : 

  S E Ç İ M. 
  Uygarlığa meyletmek öncelikli BİR GÖREV OLARAK GÜNDEME GELİR. 
  Dünyada her insan, yaranışdan ölene kadar, bu veya başka şekilde bir yaşam mücadelesi içinde olur. Bu mücadele biçim ve içerik bakımından esasen iki yönde olur. Şartı olarak birbirine hayali, yani iluziya mücadele biçimi, diğerine ise gerçek, yani gerçeği yansıtan mücadele biçimi diyelim. İlk bakışta sıradan görünen bu işlem, aslında çok karmaşık psihaloji bir seçimdir. Fikrimiz daha anlaşılır olsun diye, kardeş Türkiye Respubilkasında, Osmanlı impéryasının çöküşünden sonra giden siyasi süreçlere, daha doğrusu yapılan siyasi- manevi mücadeleye, dolayı bir göz atalım. Mustafa Kemal Atatürkle bağlı olan bu mücadelenin temelinde, sivil dünyaya intiqrasiya işlemi duruyor. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunluğu, böyle derin siyasi dönüşüme hazır değillerdi. Odur ki, idare etmede önemli avantajı hükümet, askeri amirlik metodu üzerinde kurmaya mecbur oldu. Bu aynı zamanda gerçek manada büyük bir eksperement (deneyim) idi. Bu tecrübe Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde kendi kulminatsiya dönemine ulaştı. Sivil dünyanın siyasi insitutlarının hesaplamalarına göre, geçen yıllar içinde Türkiye aydınlarının toplam% 15-20 gerçek manada Atatürkçü gibi formalaşa bildi. Yani bu kadar Türkiye aydını sivil dünyaya intekrasiyanı kendisine tercih edebildi. Geri kalan 80-85% oranında ziyalı, sadece sözde Atatürkçüyüm desede aslında dini-mühavizəkar bir düşünce sahipleri olarak kaldı. Bu farklı gerçeklik, sivil dünyanın söz sahiplerini zorladı ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi gündemine öyle bir kuvvet getirilsin ki, ülkede bulunan mevcut siyasi boşluğu kuvvet telafi edebilsin. Bu siyasi güç mevcut hakim parti sayılan AKP oldu. AKP'nin iktidarı döneminde beklenmedik bir süreç gidiyor, Atatürkçü, yani sivil dünyaya, intekrasiyaya meyilli aydınların, sayısı durmadan artıyor ve şu anda bu artış, genel entelektüelin% 20-30 geçiridi ediyor. Tabii ki, Türkiye'de yaşanan bu olay, diğer bağımsız Türk Cumhuriyetlerde, olan aydınlara etkisiz ötüşmür. Yani genel olarak dünyada Türk aydını bugün, tutuculukdan, sivil dünyaya intekrasiya veya daha meyili bir konuma göstermektedir. 

  Turan Manevi Birliğinin Kağanı : REFİK TURABHANOĞLU. 
  12.01.2016. .

   İ M. 

  SİVİLİZASİYS E ÇAYA MEYİL ETMƏKÜMDƏ BİR VƏZİFƏ OLARAQ GÜNDƏMƏ GƏLİR. 
  Dünyada hər bir insan, yaranışdan ölənə qədər, bu və ya başqa şəkildə bir yaşam mücadiləsi içində olur. Bu mücadilə forma və məzmun baxımından əsasən iki istiqamətdə olur. Şərti olaraq birinə xəyali, yəni illüziya mücadilə forması, digərinə isə real, yəni həqiqəti əks etdirən mücadilə forması deyək. İlk baxışda adi görünən bu proses, əslində çox mürəkkəb psixaloji bir seçimdir. Fikirimiz daha anlaşıqlı olsun deyə, qardaş Türkiyə respubilkasında, Osmanlı imperyasının çöküşündən sonra gedən siyasi proseslərə, daha doğrusu edilən siyasi- mənəvi mücadiləyə, ötəri bir nəzər yetirək. Mustafa Kamal Atatürklə bağlı olan bu mücadilənin kökündə, sivil dünyaya intiqrasiya prosesi dayanır. Baxmayaraq ki, Türkiyə Cumhuriyəti vətəndaşlarının çoxluğu, belə dərin siyasi çevrilməyə hazır deyildilər. Odur ki, idarə etmədə əsas üstünlüyü hökumət, hərbi amirlik metodu üzərində qurmağa məcbur oldu. Bu həm də sözün həqiqi mənasında böyük bir eksperement (təcrübə) idi. Bu təcrübə Turqut Ozalın Cumhurbaşqanlığı dövründə öz kulminatsiya dövrünə çatdı. Sivil dunyanın siyasi insitutlarının hesablamalarına görə, ötən bu illər ərzində Türkiyə ziyalılarının cəmi 15-20 % sözün həqiqi mənasında Atatürkcü kimi formalaşa bildi. Yani bu qədər türkiyə ziyalısı sivil dünyaya intiqrasiyanı özünə seçim edə bildi. Yerdə qalan 80-85% faiz ziyalı, yalnız sözdə ata-türkçüyəm desədə əslində dini-mühavizəkar bir düşüncə sahibləri olaraq qaldı. Bu fərqli reallıq, sivil dünyanın söz sahiblərini məcbur etdi ki, Türkiyə Cumhuriyyətinin siyasi gündəminə elə bir qüvvə gətirilsin ki, ölkədə olan mövcud siyasi boşluğu həmin qüvvə kompensasiya edə bilsin. Bu siyasi qüvvə mövcud hakim partiya sayılan AKP oldu. AKP-nin hakimiyyəti dönəmində gözlənilməz bir proses gedir, Atatürkçü, yəni sivil dünyaya, intiqrasiyaya meyilli ziyalıların, sayı durmadan artır və hazırda bu artım, ümumi ziyalının 20-30% təşgil edir. Təbii ki, Türkiyədə baş verən bu hadisə, digər müstəqil Türk Cumhuriyyət lərdə, olan ziyalılara təsirsiz ötüşmür. Yəni ümumən dünyada Türk ziyalısı bu gün, mühafizəkarlıq dan, sivil dünyaya intiqrasiya edir, ya daha meyili bir mövqey nümayiş etdirir. 

  Turan Mənəvi Birliyinin Xaqanı : RAFİQ TURABXANOĞLU. 
  12.01.2016.


  TÜRKİYƏNİ  TEBRİK EDİYORUZ.

  -----------------------------------

  TURAN MANEVİ BİRLİĞİ, KAĞANLIĞI ADINA, TÜRKİYE RESPUBİLKASININ VATANDAŞLARINA, TÜRKİYE RESPUBİLKASININ DEVLET YÖNETİMİNİ, 16.04.2017 TARİHLİ REFERENDUM MÜNASİBETİ İLE TEBRİK EDİR, UMUDVAR OLDUĞUNU BİLDİRİR Kİ, BU TARİHİ OLAY NEİN Kİ, TÜRKİ YE HEM DE BÜTÜN DÜNYA TÜRKLÜĞÜNÜ, DÜNYADA EN BÜYÜK GELECEYE GÖTÜRECEK.

  TMB. Kağanı: RAFİK TURABHANOĞLU.

  16.04.2017 (site. hungar.net)

  -----Azerbaycan türkcesinde --------

  TÜRKİYƏNİ TƏBRİK EDİRİK.

  -----------------------------------

  TURAN MƏNƏVİ BİRLİYİ, KAĞANLIĞI ADINDAN, TÜRKİYƏ RESPUBİLKASININ VƏTƏNDAŞLARINI, TÜRKİYƏ RESPUBİLKASININ HÖKUMƏT RƏHBƏRLİYİNİ, 16.04.2017 TARİXLİ REFERENDUM MÜNASIBƏTİ İLƏ TƏBRİUK EDİR, ÜMÜDVAR OLDUĞUNU BİLDİRİR Kİ, BU TARİXİ HADİSƏ NƏİN Kİ, TÜRKİYƏNİ HƏM DƏ BÜTÜN DÜNYA TÜRKLÜYÜNÜ, DÜNYADA ƏN BÖYÜK QƏLƏBƏLƏRƏ APARACAQ.

  TMB. KAĞANI:       RAFİQ TURABXANOĞLU.

  16.04.2017  (site. hungar.net )


  Büün, burada, kongrestä, var gözäl bir atmosfera hem energetika. Sanȇrım, ani bunu duyȇr herkez. Büün biz – gagauzlar – birerdäyiz! Da gerçektän bizi birleştirer sevgi ana evimizä, ana dilimizä, Gagauziyaya!

  Halkımızın kuvedi – birliktä hem biri-birimizä yardım etmektä. Bu duygu verer bizä kolaylık ileri gitmää hem kaybetmemää baalantıyı bizim istoriyadakı Vatanımızlan. IV-cü dünnä kongresi topladı gagauzları dünneyin 20 (irmi) devletindän. Bu zalda toplandı haliz patriotlar. O insannar, angıları, nererdä dä bulunmasa, her gün yapȇrlar bişey, ki bizim avtonomiyamız ilerlesin.

  Bu insannar gururlan söleerlär: “Bän gagauzum!” 

  Çoyunuz kazandınız büük başarılar kendi zanaat uurunuzda. Büün bizim aramızda bulunȇr anılmış bilim adamnarı hem ekonomistlär, yazıcılar, artistlär, doktorlar, üüredicilär, sportsmennär. Biz sayȇrız hérbirin zaametini, yaratmalarını, işini. Vatanda sizi unutmêȇrlar hem severlär, sizi sık anȇrlar küülülär, sizin için söleerlär komuşular hem şkola kafadarları, sizi örnek gibi koyȇrlar. Sizinnän hodullanêr Gagauziya! Ne o devlet, ne o avtonomiya? O diil sade er, ekonomika, kanonnar. En ilkin, o insannar.

  İnanȇrım, saygılı kardaşlarımız, ani bu çok nışannı iki günün içindä, kongrestä, siz yardımcı olacenız seçmää eni bir yol regionun ilerlemesi için. Sizdän bekleeriz nasaat, nasıl korumaa gagauz dilimizi hem kulturamızı, nasıl büünkü gündä diriltmää adetlerimizi, zenginnetmää geleceemizi.

  Kongresin en önemni daavası – bizim gagauz diasporanın kuvetlerini toplamaa bireri, ki Gagauz avtonomiyasının soţial-ekonomika hem politika yaşamasını üüsek uura kaldırmaa. Herbirinizdä var özel profesional görgü, angısı pek lääzım Vatanımıza. Teklif ederim pay alasınız soţial-ekonomika ilerlemäk strategiyaların, regional kanon proektlerinin, cümnä iniţiativalarının kurulmasında hem diskusiyalarda. Ama en önemni – gagauz dilinin ilerlemesi için konţepţiyasını hazırlamaa.
  Ko sizin dä yardımınnan gagauzların başarıları devlet aşırı üzä çıksınnar.

  Herbir uygun zamanda annadın bizim tarafımız için, gagauz halkının kulturası hem adetleri için. Annadın Gagauziyada investiţiya hem biznes götürmenin faydaları için.

  Sayȇrız, ani bizim soydaşlarımızda lääzım olsun kolaylık, bulunarak sınır aşırısında, tamannamaa kendi vatan borcunu da katılmaa regional seçimnerinä, Başkan seçimnerinä, Halk Topluşu seçimnerinä. Bakannık Komiteti hem Halk Toluşu deputatlarınnan barabar mutlak lääzım kursunnar bir kanon, angısı verecek kolaylık açmaa seçim bölümünü sınır aşırısında, ki siz aktiv pay alabiläsiniz Gagauziyanın cümnä-politika yaşamasında. Umutlanȇrım, ani siz destekleyeceniz bu kanon iniţiativasını.

  Geldi vakıt enidän bakmaa regional kuvetlerinin diasporaylan çalışmasına. Düşünerim, ani dialog hem işbirlii lääzım olsun herzaman, ama diil sade bir kongrestän öbür kongresä kadar. Bunun için biz isteeriz kurmaa Bakannık Komitetindä Dış ilişkileri bakannıın içindä diasporaylan çalışmak bölümünü.

  Paalı dostlar, maasuz sizä deyni bir sürpriz hazırladık. Zala girärkän, Siz kablettiniz çanta, angısında bir dä pasport var. Büünkü gündän siz Gagauziyanın şannı Vatandaşları oldunuz! 

  Büün kararladım geçirmää günü üz-üzä buluşarak kongresä katılannarlan. Da artık birkaç bölä buluşmak geçirdim dün hem büün. İş odamda bulunacam geç saada kadar. Buyurun, gelin. Benim kapularım sizin için açık. Sevinecäm eski dostlarlan buluşmaklara hem eni tanışmaklara.

  Paalı dostlar!
  Evinizä, duuma topraana Hoş geldiniz!

  05-06. may 2017


  Gagauziya Başkanın İrina VLAHIN IV Dünnä gagauzların kongresin açılışında sözü

  TÜRKÜYENİN BAŞ NAZİRİ GAGAUZYADA.
  06 Mayıs 2017 Gagauz Türkleri için tarihi bir gündü. Başbakan Binali Yıldırım, Gagauzyeri başkenti Komrat’da düzenlenen 4. Dünya Gagauzlar Kongresine katılarak soydaşlarımızla buluştu.


  TURAN MENEVİ BİRLİYİNİN 01.06.2017 TARİHLİ KERARI

  ================= ANALIZ ============================================

  TMB Karara alır.

  Turan Manevi Birliği Kağanlığının teklifi ile gerçekleşen 18-28 Mayıs 2017 tarihli Orta Asya'ya seferler, bir kez daha teyit etti ki, kağanlık faaliyet biçimi açısından doğru seçenek seçip ve bu yönde çalışmaları devam ettirmek gerekir. Yani (TMB) Turan Manevi Birliği Kağanlığı, 08-09 Mayıs 2017 yılında, internet üzerinden danışmanlık nitelikte geçirdiği toplantı ve burada kaldırılan konular günceldir. Toplantıda esas konu, Kağanlığın yeni kadro yapısının oluşumu, hangi uygun şekilde olması, çok önemli olur ?, Görüşmede bu sorudan doğan mantık, esas tartışma konu oldu. Tartışmada yer edenlerimiz anlamlı şekilde teyit etmişlerdir ki, Kağanlığın üç palatalı yapısı, en uygun şekildir. Danışma bilindi ki, Kağanlığın Daireleri, 1- ci, 2 ve 3 üncü gibi adlansın. Daireler, 3. palatanın dahil edilmiş, devlet hizmetinde, onun esasen güç yapılarında çalışanlarımızın yer alması, vatandaşı oldukları devlette, bu üyeler için hukuki açıdan, ek sıkıntı yaratabilir, diye resmi belgelerin tertibinde böyle meselelere dikkat biçimde. Yani bağımsız Türk Respubilkalarını her birinin spesifikasına uygun olan hukuki eylemi var ve TMB kendi etkinliğinde her zaman bunu dikkate almalıdır. O da özel olarak vurgulandı ki, Kağanlığın 2 inci ve 3 üncü koğuş üyelerinden Türkiye Respubilkası üzere oluşturulmuş, Kordinatsiya merkezi gibi kurumlar, diğer bağımsız Türk Respubilkalarında da yaradılsın ve bu bölgenin durumu göz önüne alınarak, kordinatoru özel görevler verilsin. Müzakerelerde tavsiye edildi ki, Kağanlığın 3 üncü Meclisi üyeleri, esasen sosyal basında (internette) Türk dünyasının birliğini esas hədəh sayanlarımızın, faaliyetleri dikkate alınarak formalaşdırılsın.

  Yukarıda belirtilen öneriler dikkate alınarak:

  Turan Manevi Birliği (TMB) - in yönetim yapıları hakkında 03.06.2015, 07.08.2015, 30. 09.2016 tarihli kararları yürürlükten düşmüş sayılacaktır. Bedelin de 01.06.2017 tarihte, kabul edilmiş (karar) senede, ek ve değişiklikler hakkında, TMB in.

                                                            K E R A R I.

  TMD) kurmak amacıyla, faaliyet gösteren Turan Manevi Birliği (TMB) yönetim açısından, faaliyet yapısı bu sanat da belirtilen şekilde onay edilsin.

  1. TMB-in Kağnı ........ R. Turabhanoğlu.

  - Amaç ve borcudur ki, TMB-i tarafın den öne sürülen hedefe ulaşmak için, uluslararası hukukun talepleri seviyesinde, topluluğa rehberlik etsin.

  - TMB-in Genel ofisini (Genel Merkezi'ni) bağımsız Türk Respubilkalarının birinin ülkesinde, mümkün hukuki esaslarla, faaliyet gösterebilmesini temin etsin. Bu meselenin çözümünü hızlandırmak amacıyla, Kağanlığın üzvülərindən, bağımsız Respubilkalarda, kağanlığın Kordinatorlarını tayin etsin.

  -TMB-in adresine giren tüm soru ve önerileri cavablandirsin.

  2. TMB-in onursal üyeleri.

  Qıpçak, Oğuz, Uqro-Fince boylarımızdan olan, bugün ki, bağımsız devletlerin başkanları.

  - TMB-in Fahri üyeleri, kendilerine borç saymalıdırlar ki, TMB-in etkinliğine destek versinler ve TMD-i ilan edildiğinde, bu devleti uluslararası düzlemde tanısınlar.

  Yarım Bağımsız Türk respubilka ve vilayetlerin yöneticileri.

  - TMD-çıkmasına imkanları karşılık manevi destek versinler.

  3. TMB-in personeli. (Kağanlık)

  - Turan Manevi Birliği (TMB) Kağanlığı üç Palatadan oluşan teyit edilsin. bu,

  - Kağanlığın: 1 inci Odası,

  -Kağanlığın; 2 ci Odası.

  - Kağanlığın; 3 üncü Odası adlansın.

  - Kağanlığın 1 inci Meclisi temsilcileri. 1. Refik Turabhanoğlu, 2. Ayaz Mütəlibov. 3. Abdullah Gül, 4.-Asker Akayev, 5. Mintemir Şamiyev, 6. Tansu Çiller, 7. İsa Gambar, 8. Roza Otabayeva, 9. Ahmed Davutoğlu, 10. Rabiye Kadır. 11. Muhametali Çöhreqanlı, 12. Mustafa Cemil, 13. Resul Quluyev. 14. Toomas Hendriq. 15. Mikhail Mikolayev.

  - 1 inci Dairenin her üyesi Kağanlıq adına, Türk dünyasının birliğine hizmet edecek kararlar vermek hakkına sahiptir.

  -Kağanlığın 2 ci Meclisi temsilcileri 1. Oljas Suleymanov. 2.Uhhuhan Nikolayev. 3 Mişşi Yuxma. 4. Murad Acl. 5. Bahtiyor Kerimov. 6. Hasan Koca Ahmet.. 7. Emil Kanimetov. 8. Rafael Muhametdinov. 9. Abduljalil Baymetov. 10. Turgut Er. 11. Mehmet Emin Eren, 12. Adil Irşadoğlu. 13. Beyas Tural.

  - Orta Dairenin her bir üyesi, Türk dünyasının manevi birliğine hizmet edecek kararlar vermek hakkına sahiptir.

  Kağanləğın 3 cü Meclisi temsilcileri 1. Iqbal Həsənəlizadə .. 2. Kanıybek Bakir Uulu, 3. Semen Aleksandrov. 4. Erol Hakkı, 5, Dima Uzun,. . 6. Necmettin Yalta, 7. Refail Pir. 8.Ulu Bey. 9. Maloxat Eşonkulova. 10. Necdat buluz. 11. Gizela Gizeganiy. 12. Nagy Tibor. 13.Narsulu Aksu. 14. Nagylaki András, 15. Zalimxan Mammadli, 16. Afanasy Nikolaev 17. Gulnar Zülalov, 18. Bashorat Eshova, 19. Karlin Makpurov. 20. Marat Yaqafarov. 21. Ahmet Dokumacı. 22 Mehmet Akçay. 23 Хикматулла Пулатов. 24. Farma Abdullayev. 25. Zeynal Memmedov, 26 - Vakıf Qudret, 27-, 28- Turan Turk, 29- Saim Turan  30. Tobaniyaz Erimbetov. 31. Musa Mavlianov. 32. Ayetullahan Oyatullohon O'zturk

   - 3 üncü Daire üzvüleri Türk dünyasının birliğine hizmet edecek fikir ve değerlendirmelerini basın sayfalarında halk tartışmasına çıkarıyor, geldikleri tasarruf ve kararları Kağanlığın Yukarı ve Orta Daire, mahiyeti dikkate alındığında, onay için sunarlar.

  - Çalışma kadronun (kağanlık) borcudur ki, TMB-in Kağan'ın tavsiyelerinin yerine getirilmesini teşkil etsinler.

  -İşçi heyet, (kağanlık) amacıdır ki, Turan'ın 1992 Bakü kurultayında kabul edilmiş, TMB-in on beş, benden oluşan eylem alanlarının ilkelerini yerine getirsin.

  -İşci Heyetin (Kağalık) her bir üyesinin hakkıdır ki, yaşadığı ülkede ve uluslararası alanda, Turan Manevi Birliği (TMB) adına, ihtiyaç olan düzeyde, müzakere, gereken durumlarda karar vermek hakkına sahiptir

  - İşçi Personel: (kağanlık) görevi Yaklaşan TMB-in kurultayına, temsilcilerin ve misafirlerin bileşimini hazırlayıp kurultaya davet etsin.

  4. TMB-in üyeleri.

  a) - Turan Dünyasının tanınmış elim ve kamu görevlileri, c) Turan dünyasında faaliyet gösteren dinlerin türk milletinden olan tanınmış adamları, b) Türk uyruklu maliye (oliqarxları) sahipleri, d) FACEBEDE Dönem (KİMLİK) grubunun yzvləri, e) Turan dünyasında feliyyet gösteren tüm siyasi partilerin ve toplumsal kurumların, Merkezi aparatının rehberleri. e) Dünyada kabul edilmiş Devlet kuruluşlarında faaliyet göstermiş, eski Başkan, Başbakan, Parlamento Başkanı görevlerinde bulunmuş, kendini Türk sayan herkes.

  Özel not: TMB -in kordinatorları aşağıdaki üyelerden onay edilsin.

  1. Türkiye ve KKTC Respubilkaları üzere. Muhammed Emin Eren.

  2. Kazakstan ve Moğolistan Respubilkaları üzere. Tobaniyaz Erimbetov.

  3. Kirgizstan Respubilkası üzere. Musa Mavlianov.

  4. Özbekstan ve Türkmənstan Respubilkaları üzere. Ayetullahan Oyatullohon O'zturk.

  5. Macaristan, Fillandiya, Estonya Respubilkaları üzere. Nagylaki András


  Karar. hungar.net sitesinde baskı yapılarak yayimlansin.


  Turan Manevi Birliği. KAĞANI ............ R. Turabhanoğlu

  01.06.2017.

  TMB Qərara alır.

  Turan Mənəvi Birliyi Kağanlığının təklifi ilə  gerçəkləşən 18-28 may 2017 tarixli  Orta Asiyaya səfərlər, bir daha təsdiq etdi ki, Kağanlık fəaliyyət forması baxımından düzgün variant seçib və bu istiqamətdə işləri davam etdirmək lazımdır. Yani (TMB) Turan Mənəvi Birliyinin Kağanlığı, 08-09 may 2017 ilində, internet üzərindən məsləhət xarakterli keçirdiyi  toplantı və burada qaldırılan məsələlər aktualdır. Toplantıda əsas mövzu, Kağanlığın yeni tərkibdə strukturunun formalaşması, hansı münasib formada olması, çox əhəmiyyətli olar?,  Görüşdə bu sualdan doğan məntiq, əsas müzakirə mövzu oldu.  Müzakirədə iştirak edənlərimiz bir mənalı şəkildə təsdiq etdilər ki, Kağanlığın üç palatalı strukturu, daha münasib formadır. Məsləhət bilindi ki, Kağanlığın Palataları, 1- ci, 2-ci və 3- cü  kimi adlansın. Palatalardan, 3-cü palatanın tərkibinə daxil edilmiş, dövlət qulluğunda, onun əsasən güc strukturlarında çalışanlarımızın yer alması, vətəndaşı olduqları dövlətdə, həmin üzvlər üçün hüquqi baxımdan, əlavə çətinlik yarada bilər, deyə rəsmi sənədlərin tərtibində belə məsələlərə diqqət yetirilsin. Yəni müstəqil Türk Respubilkalarını hər birinin spesifikasına uyğun olan hüquqi aktı var və TMB öz fəaliyyətində hər zaman bunu nəzərə almalıdır. O da xüsusi olaraq vurğulandı ki, Kağanlığın 2 -ci və 3 -cü palata üzvlərindən Türkiyə Respubilkası üzərə yaradılmış, Kordinatsiya mərkəzi kimi qurumlar, digər müstəqil Türk Respubilkalarında da yaradılsın və həmin bölgənin durumu nəzərə alınaraq, Kordinatora xüsusi tapşırıqlar verilsin. Müzakirələrdə tövsiyə edildi ki, Kağanlığın  3 -cü  Palatasının  üzvləri, əsasən sosial mətbuatda (internetdə) Türk dünyasının birliyini əsas hədəh sayanlarımızın, fəaliyyətləri nəzərə alınaraq formalaşdırılsın.

  Yuxarıda qeyd edilən bütün təkliflər nəzərə alınaraq:

  Turan Mənəvi Birliyinin (TMB) - in rəhbərlik strukturları haqqında olan 03.06.2015 ,  07.08.2015 ,30. 09.2016 tarixli qərarları qüvvədən düşmüş sayılsın. Əvəzin də 01.06.2017.  tarixdə, qəbul edilmiş (qərar) sənədə, əlavə və dəyişikliklər haqqında, TMB -in.

                                                            Q Ə R A R I.
  TMD) qurmaq məqsədi üçün, fəaliyyət göstərən Turan Mənəvi Birliyinin (TMB) idarəçilik baxımından, fəaliyyət strukturu bu sənət də qeyd edilən formada təsdiq edilsin.
  1. TMB-in Kağnı ........ R. Turabxanoğlu.
  - Məqsədi və borcudur ki, TMB-i tərəfin dən qarşıya qoyulan hədəfə çatmaq üçün, beynəlxalq hüququn tələbləri səviyyəsində, birliyə rəhbərlik etsin.
  - TMB-in Baş Ofisini ( Genel Mərkəzini) müstəqil Türk Respubilkalarının birinin ərazisində, mümkün hüquqi əsaslarla, fəaliyyət göstərə bilməsini təmin etsin.  Bu məsələnin həllini sürətləndirmək məqsədi üçün, Kağanlığın üzvülərindən, müstəqil Respubilkalarda, kağanlığın Kordinatorlarını təyin etsin.
  -TMB-in ünvanına daxil olan bütün sual və təklifləri cavablandırsın.
  2. TMB-in fəxri üzvləri.
  Qıpçak, Oğuz, Uqro-Fin boylarımızdan olan, bu gün ki, Mustəqil Dövlətlərin Prezidentləridir.
  - TMB-in Fəxri üzvləri, Özlərinə borc saymalıdırlar ki, TMB-in fəaliyyətinə dəstək versinlər və TMD-i elan edildikdə, bu dövləti beynəlxalq müstəvidə tanısınlar. 
  Yarım Müstəqil Türk Respubilka və Vilayətlərin rəhbərləri.
  - TMD-in yaranmasına imkanları müqabilində mənəvi dəstək versinlər.
  3. TMB-in İşci Heyəti. (KAĞANLİK)
  - Turan Mənəvi Birliyi (TMB) Kağanlığı üç palatadan ibarət təsdiq edilsin. Bu, 
  - Kağanlığın: 1 -ci Palatası,
  -Kağanlığın; 2 -ci Palatası.
  - Kağanlığın; 3 -cü Palatası adlansın.
  - Kağanlığın 1 -ci Palatasının təmsilçiləri. 1. Rafiq Turabxanoğlu, 2. Ayaz Mütəlibov. 3. Abdullah Gül, 4.-Asker Akayev, 5. Mintemir Şamiyev, 6. Tansu Çillər, 7. İsa Gambar, 8. Roza Otabayeva, 9. Ahmed Davudoğlu, 10. Rabiye Kadır. 11. Muhametali Çöhreqanlı, 12. Mustafa Cemil, 13. Rəsul Quluyev. 14. Toomas Hendriq. 15. Mixail Mikolayev.
  -  1 -ci  Palatanın hər bir üzvü Kağanlıq adından, Türk dünyasının birliyinə xidmət edəcək qərarlar vermək haqqına malikdir. 
  -Kağanlığın 2 -ci Palatasının təmsilçiləri 1. Oljas Suleymanov. 2.Uhhuhan Nikolayev. 3 Mişşi Yuxma. 4. Murad Acl. 5. Bahtiyor Kerimov. 6. Hesen Qoca Ahmet. 7. Emil Kanimetov. 8. Rafael Muhametdinov. 9. Abduljalil Baymetov. 10. Turgut Er. 11. Mehmet Emin Eren , 12.  Adil Irşadoğlu. 13. Beyas Tural
  - Orta Palatanın hər bir üzvü, Türk dünyasının mənəvi birliyinə xidmət edəcək qərarlar vermək haqqına malıkdır.
  Kağanləğın 3 cü Palatasının təmsilçiləri  1. Iqbal Həsənəlizadə.. 2. Kanıybek Bakir Uulu, 3. Semen Aleksandrov. 4. Erol Hakkı, 5,Dima Uzun, . . 6. Necmettin Yalta, 7. Refail Pir. 8.Ulu Bey. 9. Maloxat Eşonkulova. 10. Necdat Buluz. 11. Gizela Gizeganiy. 12. Nagy Tibor. 13.Narsulu Aksu. 14. Nagylaki András, 15. Zalimxan Mammadli, 16. Afanasy Nikolaev 17. Gulnar Zülalova, 18. Bashorat Eshova, 19. Karlin Makpurov. 20. Marat Yaqafarov. 21. Ahmet Dokumaçı. 22 Mehmet Akçay. 23 Хикматулла Пулатов. 24. Farman Abdullayev. 25. Zeynal Məmmədov, 26 - Vaqif Qudret , 27- , 28- Turan Turk ,  29- Saim Turan (stanbul) 30. Tobaniyaz Erimbetov. 31. Musa Mavlianov.  32. Ayetullahan Oyatullohon O'zturk

   - 3 -cü Palata üzvüləri Türk dünyasının birliyinə xidmət edəcək fikir və mülahizələri mətbuat səhifələrində ümumxalq müzakirəsinə çıxarır, gəldikləri qənaət və qərarları Kağanlığın Yuxarı və Orta palatalarına, mahiyyəti nəzərə alaraq, təsdiq üçün təqdim edirlər. 
  - İşci heyətin (KAĞANLIK) borcudur ki, TMB-in Kağanın tövsiyələrinin icrasını təşgil etsinlər.
  -İşçi heyət, (Kağanlık) məqsədidir ki, Turanın 1992-ci il Bakı qurultayında qəbul edilmiş, TMB-in on beş , bəndən ibarət fəaliyyət istiqamətinin prinsiplərini yerinə yetirsin. 
  -İşci Heyətin (Kağalık) hər bir üzvünün hüququdur ki, yaşadığı ölkədə və beynəlxalq aləmdə, Turan Mənəvi Birliyi (TMB) adından, ehtiyac olan səviyyədə, danışıqlar aparmaq, lazım bildikdə qərar vermək hüququna malikdir
  - İşçi heyət: (Kağanlık) vəzifəsidir ki, Qarşıdan gələn TMB-in qurultayına, nümayəndələrin və qonaqların tərkibini hazırlayıb qurultaya dəvət etsin. 
  4. TMB-in üzvləri.
  a)- Turan Dünyasının tanınmış elim və ictimai xadimləri, c) Turan dünyasında fəaliyyət göstərən dinlərin türk millətindən olan tanınmış xadimləri, b) Milliyətcə Türk olan maliyə (oliqarxları) sahibləri, d) FACEBEDE fəaliyyətdə olan (KİMLİK) qrupunun yzvləri, e) Turan dünyasında fəliyyət göstərən bütün siyasi partiyaların və ictimai qurumların, Mərkəzi aparatının rəhbərləri. e) Dünyada qəbul edilmiş Dövlət strukturlarında fəaliyyət göstərmiş, keçmiş Prezident, Baş Nazir, Parlament sədri vəzifələrində olmuş, özünü türk sayan hər kəs.

  Xüsusi qeyd: TMB -in kordinatorları aşağıdakı tərkibdə təsdiq edilsin.

  1. Türkiyə və KKTC  Respubilkaları üzrə. Məhəmməd Emin Eren.

  2. Kazakstan və Monqolustan Respubilkaları üzrə.  Tobaniyaz Erimbetov.

  3. Kirgizstan Respubilkası üzrə.  Musa Mavlianov. 

  4. Özbəkstan və Türkmənstan Respubilkaları üzrə. Ayetullahan Oyatullohon O'zturk.

  5. Macarstan, Fillandiya, Estoniya Respubilkaları üzrə. Nagylaki András


  Qərar. hungar.net saytında çap edilərək yayımlansın.

   
  Turan Mənəvi Birliyinin. XAQANI ............ R. Turabxanoğlu

  01.06.2017.

  İng- Mail relations with readers.

  Az- Oxucularla əlaqə poçtu.                            ( arto.turan@gmail.com )

  Tü- Okurlarla ilişki posta.

  Mac- mail kapcsolatot az olvasókkal.

  ============================================================================================================

                                            21.06.2017.

                                        ---- TÜR.AZ. MAC.OZ. KA.KİR.MOĞ. FİN. ES. --------------

  Türkiye- En eski, Türk'ün milli bayramı olan, Güneş bayramınız mübarek olsun.

  Azərbaycan- Ən qədim, Türkün milli bayramı olan, Günəş bayramınız mübarək olsun.

  Macarca- A legrégebbi, a török nemzeti nap, áldott ünnep a nap.

  Özbekce- Turkiyaning milliy kuni, quyosh muborak bayram bilan, eng qadimgi.

  Kazakca- Türkïyanıñ ulttıq küni, kün batasın meyramğa otırıp, köne.

  Kirgizce- Türkiyanın uluttuk künü, kündün bir kuttuu mayram menen uluu.

  Moğolca- khamgiin ertnii, Turkiin ündesnii ödör, nar adislagdsan bayar ni.

  Fince-  Vanhin, Turkin kansallispäivä, siunattu juhlaa auringon.

  Estonca- Vanim koos Türgi riigipühade, õnnistatud püha päike.

   Azər-Türk- Macar.

  A-                    TƏBİRİK

                     ( hungar.net ) TURAN

  Yaranışdan bu yana, dünya insanları, ilin üç hadisəsini xüsusi törənlə qarşılamışlar. Bu gecə ilə gündüzün bərabərliyi, ilin ən uzun gecəsi və ilin ən uzun gündüzü hadisələridir. Bu hadisələrdən ikisini Türk ( Fino-Uqor, Kıpçak, Oğuz. ) tayfaları, gecə ilə gündüzün və ən uzun günün, il dönəmlərini, xüsusi coşqu ilə yəni bayram olaraq qeyd etmişlər. Sabah yəni 21.06.2017. tarixi ilin ən uzun günü bayramı münasibəti ilə DÜNYA TÜRKLƏRİNİ TƏBİRİK EDİR, ONLARA UĞURLAR VƏ XOŞ GƏLƏCƏK ARZULAYIRAM, BAYRAMINIZ MÜBARƏK DÜNYANIN TÜRK MİLLƏTİ.

  Hörmətlə. TMB. KAĞANLIK.

  T-                                     TABİR.

                             (Hungar.net) TURAN

  Yaranışdan bu yana, dünya insanları, yılın üç olayını özel törenle karşılamışlardır. Bu gece ile gündüzün eşitliği, yılın en uzun gecesi ve yılın en uzun gündüzü olaylarıdır. Bu olaylardan ikisini Türk (Fino-Ugor, Kıpçak, Oğuz.) Tayfaları, gece ile gündüzün ve en uzun günün, yıl dönemlerini, özel coşku ile yani bayram olarak belirtmişlerdir. Sabah yani 21.06.2017. tarihi yılın en uzun günü bayramı münasebeti ile dünya Türklerini tabir EDİYOR, kendilerine başarılar VE HOŞ GELECEK ARZULAYIRAM, BAYRAMINIZ MÜBAREK DÜNYANIN TÜRK MİLLETİ.

  Saygılarımızla. TMB. Kağanlık.

  M-                                     KİFEZES.

                                    (Hungar.net) Turan

  Yaranışd óta, az emberek a világ találkozott három év eseményeit egy privát ceremónia. Ez az egyenlőség a nappal és éjjel, az év leghosszabb éjszaka az évben, és a leghosszabb nap az esemény. Mindkét esemény Törökország (Fino-ugor, kipcsak, Oguz.) A legénység a nap, a leghosszabb éjszaka és a nappal, az évszaktól, így nevezték a lakoma különös lelkesedéssel. Reggel azaz 2017/06/21. éves történetében a leghosszabb nap az ünnep az úgynevezett a világ kapcsolatának török megy, és üdvözöljük a JÖVŐ ARZULAY a siker, akkor szent nap a török nemzet a világon.

  Üdvözlettel. TMB. Khanate.


  Azərbaycan Türkcəsində

  TÜRK XALQLARI BİRLƏŞMƏLİDİR.

  Əsirlər boyu bu məqsəd uğründa, Türk ziyalısı çalışıb, çalışır və gələcəkdə də, bu yolda çalışacaq. Bu millət olaraq bizim ümdə vəzifəmizdir, ən azından ona görə ki, təbiət tərəfindən bizə ayrılmış bir misiyandır. Bu misiyamızı yerinə yetirməliyik. Ötən əsrin, yəni XX əsrin doxanıncı illərindən bu məsələ ziyalılarımız tərəfindən, açıq şəkildə gündəmə gətirilib və bu gün də davam etdirilir. Bu dövürdə Kazan şəhərində çağrılan qurultayın nəticəsi olaraq, Türk Xalqlarl Asambleyası, ictimai əsaslarla təsis edildi, Bakı şəhərində çağrılan qurultayın nəticəsi olaraq, Turan Mənəvi Birliyi, milli -  mənəvi əsaslarla təsis edildi, Antaliya şəhərində çağrılan toplantının nəticəsi olaraq Türk Dostluq, Qardaşlıq və İş Birlyi Qrultayı təşkilatı iqtisadi - ictimai əsaslarla təsis edildi və elə bu yaxınlarda Türkiyədə Avrostan adında, Türk bir dev  təşkilatı da, siyasi-iqtisadi əsaslarla, fəaliyyətə başladığını elan etdi. Bundan başqa, elim adamlarımız tərəfindən, bu məsələyə həsr edilmiş, çoxlu sayda toplantı və elmi konfranslar keçiriulmiş və çoxlu əsərlər yazılmışdır. Türk Respubilka Prezidentlərinin Zirvə Toplantıları da, Türkçülük yolunda atılan vacib addım sayılmalıdır. Qarşıya qoyulan sualın əsası belədir; 1- Biz bir millət olaraq sivil dünyanı yönləndirən güc mərkəzlərindən nə tələb edirik? Əlbəttə Türk xalqlarının birliyini. 2- Sivil dünyanı yönləndirən güc mərkəzləri, bizə bir millət olaraq nəyi rəva bilir? Əlbəttə, dünyanın az saylı xalqlarına verilən status səviyyəsində, müxtəlif adlarla, mövcud olmağımızı. Bütün bunları nəzərə alaraq Turanın Bakı qurultayında qərara gəlindi ki, Türk Xalqlarının birliyi məsələsi, bizim bir millət olaraq mənəvi məsələmizdir və bu məsələ, beynəlxalq qanunlar çərçivəsində, milli - mənəvi müstəvidə həllini tapmalıdır. Məsələnin bu cür qoyuluşunu bu günə qədər həll edə bilməməyimizin əsas səbəblərindən biri də, Turan dünyası ziyalılarımızın, bunu kütləvi şəkildə, dərindən qavraya bilməməsidir. Çıxış yolunu onda görürəm ki, Beynəlxalq Hüququ, dərindən bilən, hüquqşunaslarımız dövrəyə girməli və məsələnin hüququ əsaslarını türkçü ziyalılarımıza yorulmadan izah etməlidir. Birdə hamılıqla bilməliyik ki, Türk Xalqlarının birliyi, beynəlxalq səviyyədə həllini tapmalıdır. Bu məsələ, yəni Türk xalqlarının birliyi, məhlə anlayışı səviyyəsində həl edilə bilməz. Bu yolda heç bir türkçünün reiccətə gəlməyə hakqı yoxdur və bunu hər birimiz bilməliyik, yani bu işin hakq işi olduğuna öncə özümüz inanmalıyıq ki, problemimizin həllini dünya ictimayyətindən çığır - bağırla deyil, ağılla beynəlxalq hüquq müstəvisində tələb edə bilək. Bu gün türkçülük yolunda çalışmağı özünün borcu sayanlarımızdan xahiş edirəm ki, Turan Mənəvi Dövləti yaradılsın çağrışının hüququ əsaslarını dərində öyrənsinlər Yəni niyə? və nə üçün? məhs Turan Mənəvi Dövləti qura bilməliyik.

  Hörmətlə: Rafiq Turabxanoğlu.

  26.07.2017. sayıt. hungar.net  (səhifə: TURAN )


  Türkiye Türkcesinde

  TÜRK HALK LARI birleşmelidir.
  Esirler boyunca bu amaç uğruna, Türk aydını çalıştı, çalışıyor ve gelecekte de, bu yolda çalışacak. Bu millet olarak bizim öncelikli görevimizdir, en azından ona göre ki, doğa tarafından bize ayrılmış bir misiyadır. Bu misiyamızı yerine getirmeliyiz. Geçen yüzyılın, yani yirminci yüzyılın doxanıncı yıllarından bu mesele aydınlarımız tarafından, açıkça gündeme getirildi ve bugün de sürdürülüyor. Bu dönemde Kazan şehrinde çağrılan kurultayın sonucu olarak, Türk halklarla Birliğinin, sosyal gerekçelerle tahsis edildi, Bakü'de çağrılan kurultayın sonucu olarak, Turan Manevi Birliği, milli - manevi esaslarla tahsis edildi, Antalya şehrinde çağrılan toplantının sonucu olarak Türk Dostluk, Kardeşlik ve İş Birlyi Kurultayı örgütü ekonomik - sosyal gerekçelerle tahsis edildi ve öyle zamanlarda Türkiye'de Avrostan adında, Türk bir dev organizasyonu da, siyasi-ekonomik gerekçelerle, faaliyete başladığını ilan etti. Ayrıca, elim adamlarımız tarafından, bu konuya adanmış, çok sayıda toplantı ve bilimsel konferanslar keçiriulmiş ve birçok eserler yazılmıştır. Türk respubilka cumhurbaşkanlarının Zirve Toplantıları da, Türkçülük yolunda atılan önemli bir adım sayılmalıdır. Öne sürülen sorunun esası şudur; 1- Biz bir millet olarak sivil dünyayı yönlendiren güç merkezlerinden ne talep ediyoruz? Elbette Türk halklarının birliğini. 2- Sivil dünyayı yönlendiren güç merkezleri, bize bir millet olarak neyi reva bilir? Elbette, dünyanın az sayıdaki halklarına verilen status çapında, çeşitli isimlerle, mevcut olmamızı. Tüm bunları dikkate alarak Turan'ın Bakü kurultayında değerlendirmelerde bulunuldu ki, Türk Halklarının birliği meselesi, bizim bir millet olarak manevi meselemiz dir ve bu mesele, uluslararası kanunlar çerçevesinde, milli - manevi düzlemde çözümlenmelidir. Meselenin bu tür konulmasını, bugüne kadar çözebilmiş olmamız temel nedenlerinden biri de, Turan dünyası ziyalılarımızın, bunu toplu şekilde, derinlemesine kavrayıp bilmemesidir. Çıkış yolunu o zaman görüyorum ki, Uluslararası Hukuku, derinden bilen, hukukçularımızdan devreye girmeli ve konunun hukuku esaslarını türkçü ziyalılarımıza yorulmadan anlatmalıdır. Birde genel olarak bilmeliyiz ki, Türk Halklarının birliği, uluslararası düzeyde çözümlenmelidir. Bu mesele, yani Türk halklarının birliği, mehle anlayışı seviyesinde hel edilemez. Bu yolda hiçbir türkçünün pafosa gelmeye hakqı yoktur ve bunu hepimiz bilmeliyiz, yani bu işin hak işi olduğuna geri kendimiz inanmalıyız ki, sorunumuzun çözümünü dünya halklarından çığır - bağırla değil, akılla uluslararası hukuk düzleminde gerektirebilir bilek. Bugün Türkçülük yolunda çalışmayı kendisinin borcu sayanlarımızdan rica ediyorum, Turan Moral Devleti yaradılsın çağrışının hukuku esaslarını derinde öğrensinler Yani neden? ve ne için? mehs Turan Moral Devleti kurabilmek bilmeliyiz.
  Saygılarımızla: Refik Turabhanoğlu.
  26.07.2017. sayit. hungar.net (sayfa: TURAN)  Özbek Türkcesinde

  Turkiy xalqlar birlashib kerak.
  Asirlar davomida bu maqsad turk ziyolilari ishlagan, shuningdek, kelajakda ishlari uchun, bu yo'l ishlaydi. Bu unga ko'ra, tabiatan bir bag'ishlangan misie bizga deb kamida, bir millat sifatida bizning eng ustuvor hisoblanadi. Biz misiya bajarish kerak. O'tgan asrning yigirmanchi asr doxanınc yil bizning ziyolilar tomonidan bu masala, shuning uchun, aniq oldinga olib chiqqan va bugungi kunda davom etmoqda. Bu davrda Qozon qurultoyi deb nomlangan etilmoqda natijasida, Turkiya Ittifoqi jamoatchilik bilan Boku shahrida konferentsiya, natijada, ijtimoiy sabablarga ko'ra chaqirdi ajratildi, Turon ma'naviy Ittifoqi, milliy - nomoddiy aktivlar, Antaliya, birodarlik va biznes Birly deb ataladi uchrashuv natijasida turk do'stlik ajratildi iqtisodiy tashkiloti Kongressi - ijtimoiy sabablarga ko'ra ajratilgan edi va marta Turkiyada Avros, Turkiya ulkan tashkilot, operatsiyalarni boshladi, deb e'lon qildi siyosiy-iqtisodiy sabablarini deb nomlangan da u. Shuningdek, bizning olimlar qo'llari bilan, bu mavzu, ko'plab uchrashuvlar, ilmiy anjumanlar bag'ishlangan va ko'plab asarlar keçiriul yozgan. Turkiya sammitida respubilk prezidentlari ham, turkchilik yo'lidagi muhim qadam sifatida qabul qilish lozim. Bu taklif muammoning mohiyati; Biz xalq sifatida Rulda qanday markazlari fuqaro dunyo talab 1-? Albatta, Turk xalqining birlik. fuqarolik dunyoni boshqarmoqda 2- elektr markazlari nima teskari bir millat sifatida bizni biladi? Albatta, holati diametri har xil nomlar, bizning yo'qligi bilan, dunyoda odamlar kam sonli berilgan. hisob Turon barcha bu holda, Boku qurultoyida baholash qilgan, Turk xalqining Ittifoqi ishlar, ma'naviy bir millat sifatida masala bizga, va bu masala, xalqaro qonun hujjatlariga muvofiq, milliy - ma'naviy tekislikda hal qilinishi kerak. masala bunday joylashtirilgan bo'lishi, biz hozirgacha hal qilish ega bo'lgan asosiy sabablaridan biri, bu davlat tarzda bizning Ziyal olamining tur, chuqur bilishi tushunish iborat. Men o'sha paytda yo'l qarang chuqur biluvchi Xalqaro qonun, charchamay Ziyal bizning Turkist aytmanglar, biz huquqshunoslar va sub'ektning huquqiy tamoyillarini shug'ullanishi kerak. Biz Turkiya xalqining birlik xalqaro darajada hal qilinishi kerak, deb umuman bilish kerak. Bu masala, turk xalqi, ya'ni birlik, ayniqsa Tinglash darajasini tushunish emas. Bu yo'l yo'q hech hakq Baf uchun keladi hech Turkiya va biz hamma narsani bilish kerak, shuning uchun biz qaytib, bizning muammo hal Dünya Xalq banki tashkil jixatidan bu boradagi ishlar biznes loyiq deb o'zimizni ishonish kerak - bağırl emas, balki aql xalqaro huquq samolyot bilagini talab qilishi mumkin. Ular nima uchun chuqur yuqori dalolatdir asosida yaratilgan Davlat qonunini o'rgandim Shunday Bugun men, qarz hisoblash mumkin Turkchilik hujjat tomon ishlash Turon Morali so'rardi? va nima uchun? MEHSİM Turon Morali davlatini barpo etish uchun bilish kerak.
  Hurmat bilan: Rafiq ning Turabhanoğl.
  26/07/2017. sayit. hungar.net (sahifa TURAN)


  Hungar türkcesinde

  Türkök egyesüljön.
  folyamán e célból a foglyok dolgoztak török ​​értelmiségiek, valamint működik a jövőben, akkor így működik. Ez a mi elsődleges, mint a nemzet, hogy legalább szerinte, egy dedikált misie nekünk a természet. Meg kell teljesíteni misiya. A múlt században így ez a kérdés a mi értelmiségiek a huszadik század doxanınc évben egyértelműen előrehozták és folytatódik ma. Ennek eredménye, hogy az úgynevezett kongresszusi Kazan Ebben az időszakban, a török ​​EU-nak a nyilvánosság osztották szociális okokból, ennek eredményeként az úgynevezett konferencia Bakuban, Turan lelki uniós, nemzeti - különítettek el az immateriális javak, Török Barátság eredményeként a találkozó nevű Antalya, a Testvériség és üzleti Birly a Kongresszusa gazdasági szervezet - különítettek szociális okokból, és ez időnként úgynevezett Avros Törökország, a török ​​óriási szervezet, a politikai-gazdasági okokból úgy nyilatkozott, hogy megkezdte működését. Továbbá, a keze tudósaink, ennek az éve, számos ülés és tudományos konferenciák és írt sok munka keçiriul. Törökország csúcstalálkozón respubilk elnökök, meg kell fontolni egy fontos lépés Turkism. Ez a lényege a felvetett problémát; 1- Követeljük a polgári világ, mi központok szervokormány, mint a nemzet? Természetesen az egységét a török ​​emberek. 2- hatalmi központok irányítják a polgári világ ismer bennünket, mint a nemzet, hogy fordított, mi? Természetesen az átmérője a státusza van néhány ember a világon, különböző nevek, mi hiányában. Mindezeket figyelembe véve Turan, Baku tette az értékelés a kongresszuson, az unió ügyeit a török ​​nép, a mi erkölcsi kérdés számunkra, mint a nemzet, és ez a kérdés, a nemzetközi joggal összhangban, a nemzeti - meg kell oldani a lelki síkon. A kérdés, hogy kell elhelyezni, ez az egyik fő oka annak, hogy sikerült megoldani eddig a túra a világ a mi Ziyal ebben nyilvános módon, hogy megértsük a mélyreható know. Látom a kiutat abban az időben, a nemzetközi jog, mélyen beavatott, be kell vonni a jogászok és a jogi elvek alá kell mondanunk Turkist fáradhatatlanul Ziyal. Tudnunk kell, hogy általában véve az egységét a török ​​nép meg kell oldani nemzetközi szinten. Ez a kérdés, nevezetesen az egységét a török ​​emberek, különösen nem értik a szintet CAL-ok. Így nincs hakq nem török ​​jön pafos és mindannyian tudjuk, hogy így van, hogy hinni vissza magunkat, hogy megérdemlik az üzleti ezt a munkát, hogy a megoldás a problémánkra úttörő Dunya halk - bağırl nem értelem kérheti a nemzetközi jog sík csuklóját. Ma arra kérném, hogy törekedjen Turkism dokumentum számíthatnak az adósság, Turan Morali Így tanult a törvény az állam által létrehozott alapján valószínűsíti az a mély, miért? és miért? JETS kell tudni, hogy létrehozza a Turan Morali állam.
  Üdvözlettel: Turabhanoğl Rafik.
  26/07/2017. sayit. hungar.net (oldal TURAN)


  Kazak Türkcesinde

  Түркі халқы біріктіруге тиіс.
  тұтқындарға кезінде мақсаты түрік зиялыларының жұмыс істеді, сондай-ақ болашақта жұмыс істейді, ол осы жолы жұмыс істейтін болады. Бұл Оның айтуынша, АҚШ-тың сипаты бойынша арнайы misie екенін кем дегенде, ұлт ретінде біздің басты басымдығымыз. Біз біздің misiya орындауға тиіс. Өткен ғасырдың, сондықтан ХХ ғасырдың біздің зиялы осы мәселе doxanınc жылы анық алға тартылды және бүгін жалғасуда. Осы кезеңде Қазан қаласында Конгресс деп аталуға нәтижесінде, халықпен түрік одағының ретінде, нәтижесінде, әлеуметтік себептер бойынша бөлінді Баку, Тұран рухани одағының конференция деп аталатын, ұлттық - бауырластығы және бизнес Birly, Анталияда деп аталатын кездесу нәтижесінде материалдық емес активтердің, түрік Достық бөлінді экономикалық ұйымның Конгресс - әлеуметтік себептер бойынша бөлінді және бұл уақытта Түркияда Avros, түрік алып ұйым деп аталады, саяси-экономикалық себептері, өз жұмысын бастады, деп мәлімдеді. Сондай-ақ, осы тақырыпқа арналған, біздің ғалымдардың қолында, көптеген кездесулер мен ғылыми конференциялар мен keçiriul көптеген еңбектер жазып, бойынша. respubilk президенттерінің Түркия саммиті жиналысы, тюркизма жолындағы маңызды қадам ретінде қарастырған жөн. Бұл ұсынылып отырған мәселенің мәні болып табылады; 1- Біз ұлт ретінде рульдік басқару орталықтарының қандай азаматтық әлемнің талап? Әрине, түрік халқының бірлігі. азаматтық әлемді бағыттаушы 2- электр орталықтары нені кері ұлт ретінде бізді біледі? Әрине, мәртебесін диаметрі әр түрлі атаулары, біздің болмауына, әлемдегі адамдардың саны аз берілді. рухани жазықтықта шешілуі тиіс - шот Тұран барлық осы ала отырып, Баку түрік халқының одағы істер, біздің моральдық ұлт ретінде мәселе бізді, және бұл мәселе халықаралық құқық нормаларына сәйкес, ұлттық, конгресте баға берді. мұндай орналастырылатын мәселе, ол, біз әлі күнге дейін шеше алдық негізгі себептерінің бірі болып табылады, біздің Ziyal әлемнің тур, осы қоғамдық жолмен терең ноу түсіну болып табылады. Мен, біздің заңгерлер мен субъектісінің құқықтық принциптері біздің Turkist талмай Ziyal айтып тиіс айналысатын тиіс, сол уақытта, халықаралық құқық бойынша терең білуші жолын қараңыз. Біз түрік халқының бірлігі халықаралық деңгейде шешілуі тиіс екенін, жалпы білуі тиіс. Бұл мәселе, түрік халқының, атап айтқанда бірлігі, әсіресе клиенттік лицензия деңгейін түсіну емес. Бұл жолы бар ешқандай hakq Пафос келіп үшін ешқандай түрік болып табылады және біз бәріміз білеміз тиіс, сондықтан біз Dunya Halk біздің проблема Жаңашыл шешімі осы жұмыстың бизнес лайық деп қайтып өзімізді сену бар - bağırl емес, ақыл халықаралық құқық ұшақ білегін талап етуі мүмкін. олар мемлекеттің құқық неге терең өте наводящий негізінде құрылады үйренді Сондықтан мен тюркизма құжатқа бағытында жұмыс сұрайды еді Бүгін қарызын, Тұран Morali санау мүмкін? және не үшін? JETS Тұран Morali мемлекетін құруды білу қажет.
  Құрметпен: RAFIK  Turabhanoğl.
  26/07/2017. sayit. hungar.net (бет TURAN)


  Kirgiz türkcesinde

  Түрк эли бириктирүүгө тийиш.
  туткундарга учурунда ал ой-ниети түрк интеллектуалдары иштеген, ошондой эле келечекте иштейт, анткени ушундай жол менен иш алып барат. Бул эл катары биздин башкы приоритетибиз болуп саналат, ага ылайык, бери дегенде эле, келгиле, табиятынан арналган misie болуп саналат. Биз misiya аткарууга тийиш. Акыркы кылымда, жыйырманчы кылымдын doxanınc жылдын биздин интелектуалдар тарабынан бул маселе да, ачык-айкын алып келинет жана бүгүн уланып жатат. Бул мезгил аралыгында Казанда конгресси деп аталууга Натыйжада, түрк коомчулук менен биримдиги, натыйжасында коомдук себептер үчүн бөлүнгөн Бакуда жыйын чакырып, Туран Рухий Союзу, улуттук - материалдык каражаттар бөлүнгөн, Анталияда деп аталган жыйын натыйжасында түрк достук, бир туугандык жана бизнес Birly экономикалык уюмунун курултайы - коомдук себептер менен бөлүнгөн, бул жолу Түркия Avros, Түркиянын ири уюм, саясий-экономикалык себептер, иштей баштаган жарыялаган чакырылган болуп саналат. Ошондой эле, биздин илимпоздордун колу менен, ушул темага арналган, көп сандаган жолугушуулар жана илимий жана башка көптөгөн иштерге keçiriul жазган. Түркия саммити жолугушуусу respubilk президенттеринен, Turkism карай маанилүү кадам болуп эсептелет керек. Бул сунуш кылынган маселенин негизи болуп саналат; 1- Биз жарандык дүйнөдө эл катары электр башкаруу кандай борборлор талап? Албетте, түрк элинин биримдиги. 2- жарандык дүйнөнү жетектеп күч борборлору эмне жокко чыгаруу үчүн эл катары бизди жакшы билет? Албетте, статусу диаметри дүйнөдөгү адамдардын аз сандагы берген, ар кандай аталыштар менен, биздин жок. Булардын баарын эске эсеп Туран алуу менен, Баку, жыйында баа берди, түрк элинин биримдиги иштер, эл катары бизге адеп-ахлак маселеси жана бул маселе эл аралык мыйзамга ылайык, улуттук - рухий учак менен чечилиши керек. маселе, мисалы, жайгаштыруу үчүн, биз буга чейин чече алышкан негизги себептеринин бири болуп саналат, биздин Ziyal дүйнөнүн тур, бул мамлекеттик жол-жылы-билебиз түшүнүү болуп саналат. Мен ошол учурда жол менен, эл аралык укук, абдан жакшы билет, бул тема жөнүндө биздин юристтер жана укуктук негиздерин алектениши керек болгон Turkist талыкпай Ziyal айтышыбыз керек. Биз түрк элинин биримдиги эл аралык денгээлде чечилиши керек деп жалпы билиши керек. Бул маселе, түрк элинин, атап айтканда, биримдиги, өзгөчө КАЛдарды көлөмүн түшүнүшкөн жок. Мына ушундай жол менен эч кандай hakq Erko & келген жок, түрк жана биз баарыбыз жакшы билебиз, ошондуктан, биз өзүбүздү кайра Эл Халк көйгөйлөрүбүздү чече алардын бул иштин ишин татыктуу деп ишенүү керек эмес - bağırl эмес, акыл-эс, эл аралык укук учак билегинен талап кылышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө эмне үчүн мен Turkism документтин багытында иш алып барууга сурап карыз, Туран Morali Ошентип, алар мамлекеттин мыйзамдарын үйрөнүп, жогорку сунуштаганда жөнүндө терең негизинде түзүлгөн санап мүмкүн? жана эмне үчүн? JETS Туран Morali мамлекетти түзүү билиши керек.
  Урматтоо менен: RAFIK  Turabhanoğl.
  26/07/2017. sayit. hungar.net (бет TURAN)

  TÜRK HALKLARI BİRLEŞMELİ.

  KIRGIZSTAN - DEMOKRATIYA. 

  site: hungar.net

  Kir- Көз карандысыз мусулман ишенимдүү, бүгүнкү күндө абдан маанилүү Kиргизстан респубилка Түрк саясий жараяндарга турат. Президент Алмазбек Атамбайев талапкер өлкөлөр мындан ары жеткиликтүү албайт.

  Azer- Müstəqil, müsəlman inaclı, Türk respubilkalarından bu gün ən önəmlı siyasi proses Kirğizstanda baş verir. mövcud ölkə Prezidenti Almazbəy Atambayev öz namızədliyini irəli sürmür.

  Tür- Bağımsız, Müslüman inaclı, Türk respubilkalarından bugün en önemlı siyasi süreç Kirgizstan oluşur. mevcut ülke Cumhurbaşkanı Almazbey Atambayev aday olmaktan sürmüyor.

  Azerbaycan türkcəsində:

  TMB- e Xaqanlığı -nın internet üzərindən 10.08.2017. tarixli toplantısı.

  Toplantı türk dünyasında, son vaxtlar Türk Xalqlarının Birliyi uğrunda aparılan mücadilələri hər tərəfli analız edərək qeyd etməyi vacib saydı ki; 1- Türk ziyalılarının bütün zümrələri, bu gün tam şəkildə anlamağa başlayıb ki, bu gün müstəqil Türk Dövlətlərinin siyasi müstəvidə, de-yuro olaraq birliyi mümkün deyil. Odur ki, mücadilə mizin istiqaməti, hamılıqla Turan Mənəvi Dövlətinin yaradılmasına səfərbər edilməlidir. 2- Türk dünyasının iş adamlarının, Türk Xalqlarının birliyində de- fakto roluna gəldikdə, son 40 ildə, cəmi bir nəfər iş adamından başqa, heç bir iş adamı şəxsı kapitalını bu istiqamətə yönəldə bilməmişdir. Bu adam türkiyə respubilkasının məhrum Prezdenti Turqut Ozal olmuşdu ki, onun da bu gün üzdə görünəni MHP və BBP təşkilatlarının  genel mərkəz binalarıdır. Bu hərəkət istənilən, gözlənilən nəticə verə bilmədi, ona görə ki, dünya türkçülüyü, dünya siyasətini nəzərə ala biləcəyi səviyyədə hazır deyildi. Bu gün türk iş adamları dəstək verəcək və türkçü lər maliyə dəstəyi əldə edə biləcək, məntiqi də, subyektiv və obyektiv səbəblərdən mümkün sayılmır. 3-  Turan Mənəvi Birliyinin təklifi olan Türan Mənəvi Dövlətinin qurulması projesi də, həyata vəsiqə ala bilmir. Bunun bir səbəbi özünə türkçü deyən ziyalilarımızın məsələni dərindən anlaya bilməməsi olsa da, əsas səbəb müstəqil Türk respubilkalarının Prezidentləridir. Onlar TMB - in Xaqanlığının birinci palatasının üzvülərinin, bu istiqamətdə iş görə bilməsini təmin etməlidir. 4- TMB Xaqanlığının təşkilatı məsələsinə gəldikdə, təklif edilən yeni üzvülərin təşkilata daxil edilməsi bir müddət dayandırılsın və dünyada gedən siyasi proseslər nəzərə alınsın. 5- Türkçülük yolunda son zamanlar çalışan bütün türkçü əqidə dostlarımıza, minnətdarlıq bildirilsin və onlara tövsiyə edilsin ki, ( hungar.net) sayıtında mövcud yazılarla yaxından tanış olsunlar.

  TMB Xaqanı.  Rafiq Turabxanoğlu.

  10.08.2017.

  Türkiye türkcesinde.

  TMB- e Hakanlığı nın internet üzerinden 10.08.2017. tarihli toplantısı.

  Toplantı Türk dünyasında, son zamanlarda Türk Halklarının Birliği için yürütülen mücadeleleri kapsamlı analiz ederek kaydetmeyi önemli saydı ki; 1- Türk aydınlarının tüm zümreleri, bugün tam olarak anlamaya başladı ki, bugün bağımsız Türk Devletlerinin siyasi düzlemde, de-yuro olarak birliği mümkün değildir. Odur ki, mücadele mizin yönü, genel Turan Moral Devleti'nin kurulmasına seferber edilmelidir. 2- Türk dünyasının iş adamlarının, Türk Halklarının topluluğunda de- facto rolüne gelince, son 40 yılda, toplam bir kişi iş adamından başka, hiç bir iş adamı sexsi kapitalını bu yöne iletecek değildi. Bu adam Türkiye respubilkasının mahrum prezdenti Turgut Ozal olmuştu ki, onun da bugün yüzde görüneni MHP ve BBP kurumlarının genel merkez binaları. Bu hareket istenilen, beklenen netice veremedi, çünkü, dünya türkçülüğü, dünya siyasetini dikkate alabileceği düzeyde hazır değildi. Bugün Türk iş adamları destek verecek ve türkçü ler finansal desteği elde edebilecek, mantığı da, öznel ve nesnel nedenlerden mümkün sayılmaz. 3- Turan Moral Birliği'nin önerisi olan Turan Moral Devleti'nin kurulması projesi de, hayata vesika alamıyor. Bunun bir nedeni kendisine türkçü diyen ziyalılarımızın konuyu derinlemesine anlayabilir yetersizlik olsa da, esas neden bağımsız Türk respubilkalarının başkanları. Onlar TMB - in Kağanlığı'nın birinci palatasının uzvulerinin, bu doğrultuda iş görebilmesini sağlayacaktır. 4- TMB Kağanlığı'nın kuruluşu meselesine gelince, önerilen yeni üzvülərin organizasyona dahil edilmesi bir süre dayandırılsın ve dünyada yaşanan siyasi süreçler dikkate alınsın. 5- Türkçülük yolunda son zamanlarda çalışan tüm türkçü inanç dostlarımıza, teşekkür bildirilsin ve onlara tavsiye edilsin ki, (hungar.net) sayıtında mevcut yazılarla yakından olsunlar.

  TMB Hakanı. Refik Turabxanoğlu.

  10.08.2017.

  Macar türkcəsində:

  2017/08/10 TMB- n e szultánság az interneten keresztül. kelt ülésén.

  Találkozó a török ​​világ, a közelmúltban a török ​​menteni átfogó elemzést a harcot az Európai Unió a népek különválasztják fontos; 1- török ​​értelmiségiek az egész klán, amely akkor kezdődött, hogy pontosan megértsék ma a független török ​​állam ma politikai szinten, valamint a szakszervezet-yuro nem lehetséges. Ez a harc a z irányban, akkor mozgósítani kell az állami Turan Morali állam létrehozását. 2- török ​​üzletemberek a világ, amikor a de- facto szerepe a török ​​emberek a közösségben, az elmúlt 40 évben, egy személy kivételével az összes üzletember volt, nem üzletember sexsi tőke továbbítja ebben az irányban. Ez az ember respubilka Törökország Turgut Ozal fosztották Prezdent, ő főhadiszállása az MHP és a BBP intézmények jelennek meg ma is. Ez a mozgás kért nem a várt eredményt, mert a világ Turkism nem volt kész a szintet, amely figyelembe veszi a világpolitikában. Ma támogatni fogja a török ​​üzletemberek és török ​​l lesz kap pénzügyi támogatást, a logikája a szubjektív és objektív okok nem tartják lehetségesnek. 3- Turan Turan Morali Unió javaslata a létesítmény a morális állapota a projekt nem kap dokumentumokat az élet. Ennek egyik oka, azt mondta Ziyal Turkist mélyreható megértését alany lehet hiba, de főleg azért, mert a feje a független török ​​respubilka. Ezek TMB - kaganátus a végtag első Palataki, lehetővé teszi törvény ebben az irányban. Ami a létrehozásának kérdését 4- TMB kaganátus, ez alapján a javasolt új üzvülər egy időben fel kell venni a szervezet és kap figyelembe venni a politikai folyamatok zajlanak a világban. 5- Turkism nemrég dolgozik minden barátunk Turkist hit, köszönöm, és azt tanácsoljuk értesítette őket, hogy a (hungar.net) a sayıt ők szorosan a meglévő cikket.

  TMB Hakani. Turabhanoğl Rafik.

  2017/10/08.


  TMB- e Hakanlığı nın internet üzerinden 10.08.2017. tarihli toplantısı.